Voedselzekerheid, gedefinieerd als "betrouwbare toegang tot voldoende, betaalbaar, voedzaam voedsel", is laag in Sub-Sahara Afrika (SSA). In 2022 was de voedselzekerheidsindex1, die loopt van 0 tot 100, gemiddeld 47 voor SSA - vér onder de 79 van koploper Noord-Amerika. Eén manier om de voedselzekerheid te verbeteren is: meer voedsel importeren. Dat is echter niet de beste oplossing voor de meeste landen in SSA, omdat zowel de kosten als de risico's hoog zijn. Dit werd de afgelopen jaren duidelijk toen de voedselprijzen hoog waren door verschillende factoren, waaronder COVID-19, hoge inputkosten en de oorlog in Oekraïne. Daarom richtte een pan-Afrikaanse voedseltop in februari 2023 zich op voedselsoevereiniteit, waarbij werd benadrukt dat Afrika zijn afhankelijkheid van de wereldmarkt moet verminderen door de binnenlandse voedselproductie te verhogen. In drie artikelen onderzoeken we wat de veehouderij kan bijdragen aan de ontwikkeling van de landbouw en de eiwitvoorziening in SSA.

Eiwitschaarste
Voedselzekerheid vereist zowel calorieën als eiwitten. Granen bevatten beide, maar niet voldoende eiwitten om in de dagelijkse menselijke behoeften te voorzien, met op zijn minst een te laag gehalte van het aminozuur lysine.

Slechts drie landen2 in SSA hebben hun potentieel om de landbouwproductiviteit sneller te verhogen volledig benut, dankzij de algemene invoering van de technologie en praktijken van de Groene Revolutie, het gebruik van kunstmest, bodemverbeteraars, verbeterde zaden en gewasbeschermingsmiddelen. Maar zelfs deze landen kunnen weliswaar genoeg calorieën produceren voor hun groeiende bevolking, maar nog niet genoeg eiwitten.

In het gemiddelde dieet van mensen in SSA wordt 80% van de energiebehoefte gedekt door granen. Dierlijke producten - vlees van herkauwers, zuivel, varkens en gevogelte, eieren en vis - leveren slechts een bijdrage van een paar procent, de rest wordt voornamelijk gedekt door wortels (vaak cassave), knollen, bonen, peulvruchten en noten. In normale jaren dekt het gemiddelde dieet in Afrikaanse landen de energiebehoefte, zij het in verschillende mate en gedeeltelijk door import.

Aan de gemiddelde eiwitbehoefte wordt daarentegen niet voldaan. Om dit te bereiken zouden er meer bonen, peulvruchten en dierlijke producten geconsumeerd moeten worden. Dierlijke producten hebben een zeer hoog eiwitgehalte, inclusief een aantal essentiële aminozuren. Maar in plantaardig voedsel is het gehalte alleen hoog in bonen en peulvruchten; in granen is het matig, in wortels en knollen is het laag. Toch zal het simpelweg vervangen van energiegewassen door eiwithoudende gewassen de voedselzekerheid niet verbeteren, omdat eiwitrijke gewassen een lagere opbrengst hebben. Daardoor zou er meer land nodig zijn om dezelfde hoeveelheid voedsel te produceren, wat de voedselprijzen zou kunnen opdrijven.

Waarom vee houden in SSA?

Verreweg de belangrijkste veestapel in Afrika zijn herkauwers: runderen, dromedarissen, geiten en schapen. Uitgedrukt in kg levend gewicht zijn ze momenteel goed voor 93% van de Afrikaanse veestapel, de resterende 7% wordt gedeeld door pluimvee en varkens.

Varkens en pluimvee worden voornamelijk gehouden voor het vlees, maar pluimvee wordt ook gehouden voor de eieren.

Runderen, schapen en geiten worden gehouden voor vlees en zuivel, met huiden als bijproduct. Maar vee wordt ook gehouden voor andere doeleinden:
 • om kapitaal op te bouwen
 • als buffer tegen risico's (droogte)
 • voor transport
 • voor tractie
 • om mest te produceren.

Voor de eerste vier doelen zijn vanzelfsprekend alleen grote dieren geschikt.
Voor transport worden ossen, ezels en dromedarissen gebruikt.
De eerste drie doelen zijn belangrijk voor traditionele veehouders. Toch verwaarlozen zij de productiviteit van hun vee niet, zoals blijkt uit het hoge percentage vrouwelijke dieren in hun kuddes.

De eerste twee doelen verklaren waarom zowel veehouders als akkerbouwers die tevens vee houden de neiging hebben om prioriteit te geven aan het maximaliseren van het aantal dieren in plaats van aan de vlees- en melkproductie. Als gevolg daarvan zijn overbegrazing en bodemdegradatie verreweg het meest ernstig in regio's met akkerbouw. Voor akkerbouwers met een gemengd bedrijf zijn ook mestproductie en trekkracht van dieren belangrijke functies voor de gewasproductie.

In dit artikel concentreren we ons op de vlees- en zuivelproductie om te voorzien in de eiwitbehoeften van de mens.

Herkauwers kunnen gebrek aan kwaliteit niet compenseren door meer te eten
De mate waarin wordt voorzien in de eiwitbehoefte van de mens hangt grotendeels af van de geschiktheid van het land voor vee. Een relatief hoge eiwitinname wordt aangetroffen in landen met woestijn of hooggebergte, gebieden met hoogwaardige weidegronden3. Verrassend genoeg hebben deze regio's gunstige natuurlijke omstandigheden voor vlees- en zuivelproducerende herkauwers. Waarom? Planten onttrekken daar zoveel mogelijk voedingsstoffen aan de bodem in hun vroege groeistadia, maar krijgen tijdens een kort groeiseizoen niet genoeg tijd om ze te verdunnen. Dergelijke vegetatie zorgt voor een goede voederkwaliteit, omdat het dier bij elke hap een flinke hoeveelheid voedingsstoffen binnenkrijgt. Bovendien - een eigenaardigheid van herkauwers - hoe hoger de kwaliteit, hoe hoger de voeropname! Herkauwers kunnen gebrek aan kwaliteit namelijk niet compenseren door meer te eten. Integendeel, hoe lager de kwaliteit, hoe langer de spijsvertering en hoe minder voer er wordt gegeten.

De verschillen tussen klimaatzones zijn echter niet alleen een kwestie van variatie in neerslag en temperatuur, maar ook in bodemvoedingsstoffen. Zolang het gebruik van meststoffen gemiddeld zeer laag is, is de beschikbaarheid van voedingsstoffen in de bodem - voornamelijk fosfor en stikstof - een belangrijke factor voor de productiviteit en kwaliteit van gewassen en weidegronden. De beschikbaarheid van voedingsstoffen daalt vanaf de equatoriale regenwouden tot aan de woestijnranden, net als de productiviteit van natuurlijke vegetatie en gewassen.
Van de vochtige zone naar de woestijngrens worden zowel het gehalte aan voedingsstoffen in de bodem als het klimaat minder geschikt voor akkerbouw, maar meer voor veeteelt
Hoewel het al een halve eeuw geleden werd ontdekt, beseffen nog steeds weinig mensen dat zelfs in de semi-aride delen van de Sahel het beperkte stikstof- en fosfaatgehalte van de bodem vaak een grotere beperkende factor is dan de regenval4. Van de vochtige zone naar de woestijngrens worden zowel het gehalte aan voedingsstoffen in de bodem als het klimaat minder geschikt voor akkerbouw, maar meer voor veeteelt.

Hoewel in sommige Sahellanden vrijwel geheel wordt voorzien in de eiwitbehoefte van de eigen mensen, is de productiviteit van de veestapel daar veel te laag om voldoende vlees- en zuiveloverschotten te produceren voor de mensen in de savanne- en regenwoudgebieden. In de DR Congo, een van de meest vochtige Afrikaanse landen, is het proteïnetekort zeer ernstig, ondanks een aanzienlijke vleesimport van de wereldmarkt5. Een bijkomende reden is de hoge belasting van vee door ziekten en parasieten in regenwoudgebieden, waaronder trypanosomen, die door tseetseevliegen worden overgedragen en slaapziekte onder vee veroorzaken. De andere reden is dat in SSA, van de droge zones naar het regenwoud, bodems meer voedingsstoffen bevatten, terwijl de verhouding stikstof/fosfaat groter wordt. Dat vermindert het concurrentievoordeel van eiwitrijke vlinderbloemigen, zowel op natuurlijke weidegronden als op onbemeste landbouwgrond.

Hoeveel kunnen bonen en peulvruchten bijdragen aan de eiwitvoorziening?

De zeer lage beschikbaarheid van fosfor en stikstof in bodems van (semi-)aride gebieden beperkt de productie van plantaardige biomassa. Ze biedt echter een concurrentievoordeel aan planten die in staat zijn om stikstof uit de lucht te binden (met hulp van rhizobia, wortel-nodulerende bacteriën), de zogenaamde vlinderbloemigen, waaronder bonen en peulvruchten. Omdat die vaak een hoog eiwitgehalte hebben, dragen ze ook bij aan de kwaliteit van het voer in weiden aan de woestijnrand. Maar de absolute bijdrage is klein vanwege de lage biomassaproductie.

In (semi-)aride West-Afrika bijvoorbeeld is het aandeel van vlinderbloemigen in de productie van kruidachtige natuurlijke vegetatie slechts zo’n 5%. Onder struiken en bomen is het veel hoger - ongeveer 50% - maar de gemiddelde bedekking van houtachtige soorten is slechts 3%6.

Ook bij de gewassen is het aandeel van vlinderbloemigen in de totale gewasproductie erg laag en alleen in de drogere delen van de akkerbouwregio's van enig belang. Zonder kunstmest - voornamelijk fosfaat - en inoculant van rhizobia kunnen deze soorten niet veel bijdragen aan de eiwitvoorziening7.

Vandaag de dag wordt bijna 15% van het totale Afrikaanse akkerbouwareaal gebruikt voor peulgewassen. Meer dan 1/3 daarvan wordt gebruikt voor pinda's, bijna 1/3 voor cowpeas en de rest voor verschillende andere bonen en peulvruchten, waaronder Bambara-aardnoten. Hun eiwitgehalte is ongeveer 25%, wat 2,5 keer zo hoog is als dat van granen. Door gebruik van kunstmest is de productiviteit van pinda's relatief hoog, ongeveer 1000 kg per hectare, maar de meeste pinda's worden geëxporteerd. De andere vlinderbloemigen produceren gemiddeld minder dan 500 kg per hectare. Wat betreft de binnenlandse eiwitvoorziening in SSA, schatten we de huidige bijdrage van peulgewassen op ongeveer 5%.

In het geval van gemengde akkerbouw-veehouderijbedrijven is stikstofmeststof een belangrijke input, maar in het geval van een akkerbouwbedrijf dat bonen en peulvruchten produceert, is fosfaat essentieel
Dierlijke of plantaardige eiwitten produceren?
In de eiwitbehoefte kan worden voorzien door meer veeteelt of door een hogere productie van bonen en peulvruchten. In het geval van gemengde akkerbouw-veehouderijbedrijven is stikstofmeststof een belangrijke input, maar in het geval van een akkerbouwbedrijf dat bonen en peulvruchten produceert, is fosfaat essentieel. Aangezien de prijs van fosfaat veel hoger en volatieler is dan die van stikstof, kan het verhogen van de vlees- en melkproductie een sleutelrol spelen in de eiwitvoorziening. Vandaag is de jaarlijkse vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in SSA slechts een derde van het wereldgemiddelde. Voor zuivelconsumptie is de verhouding ongeveer even laag en neemt ze zelfs af. Een belangrijke reden is de lage productiviteit van de veestapel, die vooral te wijten is aan een tekort aan voedzaam voer. Om de zekerheid van voedseleiwitten te verbeteren, is het daarom hard nodig om de productiviteit van zowel de akkerbouw als de veeteelt te verhogen.

Wat de akkerbouw betreft, moeten we in gedachten houden dat het natuurlijke productiepotentieel (NPP)8 in Afrika nauwelijks meer dan de helft van het wereldgemiddelde bedraagt: 630 kg/ha tegenover 1200 kg/ha. Niettemin kan een Groene Revolutie de huidige gemiddelde opbrengst meer dan verdrievoudigen9. Ook de veestapel kan hiervan profiteren, zoals we later zullen zien. Maar eerst richten we ons op de rol van nomadische en semi-nomadische veeteeltsystemen in het verleden en het heden.

Henk Breman en Wouter van der Weijden analyseren de historische en huidige rol van de veehouderij in Sub-Sahara Afrika. Ze richten zich op pastorale (semi-)nomadische veehouderijsystemen, die hun op mobiliteit gebaseerde productiviteit verliezen door de bevolkingsgroei onder akkerbouwers die hun akkers hebben uitgebreid. Dat veranderde coëxistentie in vijandigheid, die nog altijd conflicten veroorzaakt in de Sahel. In een tweede artikel verkennen ze perspectieven voor de nomadische veehouderij, in een derde artikel die voor andere veehouderijsystemen in SSA.

Henk Breman is een agrobioloog die zijn werk sinds het begin van de jaren zeventig richtte op milieu en plattelandsontwikkeling in Afrika, waar hij meer dan twintig jaar veldonderzoek deed en nog steeds werkzaam is als consultant.
Wouter van der Weijden is milieubioloog en directeur van de Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu in Culemborg, Nederland.

Zij bedanken Monique Calon en Ken Giller voor commentaar en suggesties.


Noten
 1. De Global Food Security Index houdt rekening met de kernpunten betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en veiligheid. Deze index wordt jaarlijks gepubliceerd door The Economist. In 2022 had DR Congo de laagste score van 43.

 2. Ethiopië, Zuid-Afrika en Zambia.

 3. Berekend door combinatie van eiwitconsumptiegegevens van a) Z. Abrahams et al. Diet and mortality rates in Sub-Saharan Africa: Stages in the nutrition transition. BMC Public Health 2011 11: 801, met b) The degree of agricultural development data in H. Breman, A.G.T. Schut & N.G. Seligman, 2019. From fed by the world to food security. Accelerating agricultural development in Africa. Plant Production Systems, Wageningen University.

 4. F.W.T. Penning de Vries & M.A. Djitèye (Eds.), 1982. La productivité des pâturages sahéliens. Une étude des sols, des végétations et de l’exploitation de cette ressource naturelle. Agric. Res. Rep. 918, PUDOC, Wageningen.

 5. De proteïneschaarste in de regenwoudgebieden is waarschijnlijk een van de drijfveren achter de jacht op wilde dieren en de stroperij voor bushmeat.

 6. H. Breman & H. van Reuler, 2003. Legumes, when and where an option? No panacea for poor tropical West African soils and expensive fertilisers. In: B. Vanlauwe, J. Diels, N. Sanginga & R. Merckx (Eds.). Integrated plant nutrient management in sub-Saharan Africa. AB International, 2003.

 7. K.E. Giller & Ronner, E., 2019. The Story of N2Africa: Putting Nitrogen Fixation to Work for Smallholder Farmers in Africa. Wageningen University and Research. https://doi.org/10.18174/527074

 8. Het gemiddelde productieniveau van akkers en weiden zonder andere input dan handarbeid, doorgaans uitgedrukt in graanequivalenten.

 9. H. Breman, 2022. Geopolitical Food Policy: Can Food Security be Achieved for Africa?
Dit artikel afdrukken