Vanwege het open forumkarakter van Foodlog.nl en de voortdurende bijdragen van derden buiten de redactie daarop, hanteert Foodlog.nl een zogenaamde Notice & Takedown procedure. We zien er zoveel mogelijk op toe dat auteurs, commentatoren en andere personen die tekst- en beeldmateriaal op de site plaatsen niet handelen in strijd met wetgeving op het gebied van het citaat-, auteurs- en portretrecht. Mocht je niettemin stuiten op content die volgens jou in strijd is met wettelijke voorschriften of die een inbreuk vormt op rechten die je bezit, dan word je verzocht dit met redenen omkleed en onder verwijzing naar links met het bedoelde materiaal kenbaar te maken aan redactie@foodlog.nl. Normaal gesproken zullen wij binnen 4 weken op je melding reageren.

Na ontvangst van je klacht volgen wij de volgende procedure:
• Wij sturen je een bevestiging van ontvangst;
• Wij maken een voorlopige beoordeling van de gegrondheid van de klacht. Indien je klacht op grond van wetgeving plausibel is, zal de publicatie – in afwachting van verificatie van de klacht – direct worden verwijderd of tijdelijk worden geblokkeerd. Indien wij van oordeel zijn dat de klacht niet plausibel of niet terecht is, zullen we je van deze beslissing en van onze motieven op de hoogte brengen;
• Zo nodig winnen wij professioneel juridisch advies in met betrekking tot de klacht;
• Wij lichten de bron op Foodlog.nl van de content of beelden waarop jouw klacht betrekking heeft, in over je klacht en de aard daarvan en bieden hem/haar de gelegenheid om de klacht te weerleggen;
• Wij onderzoeken de klacht volledig en laten je weten wat de uitkomst van dit onderzoek is en welke maatregelen wij hebben genomen/zullen nemen;
• Indien het onderzoek aantoont dat je gelijk hebt, zullen wij het onderhavige materiaal definitief van Foodlog.nl verwijderen, tenzij je ons toestemming geeft het te handhaven.