Volgens een analyse van de Amerikaanse Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) hebben Europese landbouwhuisdieren vrijwel geen aandeel in de opwarming van de aarde, zegt Rotgers. De wereldwijde melkveepopulatie is de afgelopen decennia weliswaar toegenomen, maar in Europa en de Verenigde Staten neemt de melkveestapel af. Sinds 1960 is de wereldwijde CO2-emissie veroorzaakt door gebruik van fossiele brandstoffen toegenomen van 2000 naar meer dan 9000 megaton koolstof per jaar (1 megaton C = 3,664 megaton CO2). In dezelfde periode is de wereldbevolking meer dan verdubbeld.

Rotgers citeert de Amerikaanse onderzoeker Alan Rotz van Penn State University: “Er is een groot verschil tussen de broeikasgassen die worden uitgestoten door het vee en door voertuigen.” Voertuigen stoten broeikasgassen uit door de verbranding van fossiele brandstoffen en daarbij wordt koolstof dat sinds de prehistorie in de aarde lag opgeslagen weer in de atmosfeer gebracht in de vorm van CO2. Deze verbranding van fossiele brandstoffen heeft dan ook een meer permanente impact op de opwarming van de aarde, betoogt Rotgers.

Landbouwhuisdieren maken, net als de mens deel uit van een natuurlijke koolstofkringloop met een korte termijn-impact. Ook de methaanuitstoot door herkauwers is onderdeel van die natuurlijke koolstofkringloop: planten leggen koolstof vast in de vorm van koolhydraten (fotosynthese), het vee consumeert die koolhydraten, legt een deel vast en stoot het overschot uit via de mest en de uitademingslucht (CO2 en CH4). Alles wat wij en onze koeien uitademen is afkomstig van CO2 die door planten is vastgelegd. Per saldo komt er geen CO2 vrij.

De door mensen uitgeademde CO2 wordt in het Nederlandse klimaatbeleid wel gerekend tot de korte, natuurlijk koolstofcyclus die niet meetelt in broeikasgasemissies, maar dit geldt gek genoeg niet voor de methaanuitstoot door herkauwers, merkt Rotgers op. Methaan is wel een krachtiger broeikasgas dan CO2, maar breekt veel sneller af in de atmosfeer dan CO2. Methaan is na tien jaar afgebroken, terwijl kooldioxide enkele eeuwen in de atmosfeer blijft. Koeien hebben daarom op korte termijn volgens Rotgers wel invloed op het klimaat, maar gerekend over een langere tijdschaal is de impact veel geringer. Op een tijdschaal van 100 jaar (waar internationaal meestal mee gerekend wordt, volgens het Planbureau voor de Leefomgeving) staat 1 gram methaan gelijk aan 25 gram CO2. Als Nederland zou rekenen met een tijdschaal van 500 jaar, dan zou 1 gram CH4 gelijk staan aan 6 gram CO2. Volgens Rotgers is de internationaal overeengekomen tijdschaal van 100 jaar (deels) politiek bepaald en wordt deze tijdshorizon stevig bekritiseerd.

Europees vee is dus geen deel van het probleem, maar kan wel bijdragen aan de oplossing: "Wanneer koeien minder methaan produceren, kunnen zij een stukje oplossen van het probleem dat door anderen is veroorzaakt." Veehouders zouden misschien zelfs beloond moeten worden voor het bieden van deze oplossing, merkt Rotgers op.

Update, 8 juni 15:00 uur: lees de scherpe reacties #5, #9 en #11 (beloond met duimpjes) die de analyse van Rotgers in perspectief stellen.
Dit artikel afdrukken