In de resolutie profileert de EVP zich als "de stem en verdediger van de Europese boeren en plattelandsgemeenschappen". De partij beaamt dat het gebruik van pesticiden en meststoffen ingeperkt moet worden. "Maar dit is niet het moment om de voedselzekerheid in Europa in gevaar te brengen. Daarom verwerpen we het voorstel over het duurzame gebruik van pesticiden omdat de reductiedoelstellingen eenvoudigweg niet haalbaar zijn en omdat het voorstel landbouwers geen levensvatbare alternatieven aanbiedt", zo luidt het.

'Verdediger van boer en platteland'
Ook de natuurherstelwet vindt geen genade in de ogen van de EVP, die zich "krachtig verzet tegen het doel om 10 procent van de landbouwgrond uit productie te halen". De partij wijst erop dat de uitvoering van de bestaande natuurwetgeving "in te veel regio's en lidstaten heeft geleid tot een bureaucratische nachtmerrie die de voedselzekerheid, de productie van hernieuwbare energie en cruciale infrastructuur in gevaar brengt”. Ze vraagt de Commissie om eerst deze impasse te doorbreken.

Met die stellingname zet de EVP zich af tegen sleutelteksten van het milieubeleid van de Commissie van voorzitter Ursula Von der Leyen. Het team van Von der Leyen, die zelf tot de EVP behoort, heeft bijna een jaar geleden voorgesteld om het gebruik van pesticiden tegen 2030 te halveren. De natuurherstelwet heeft dan weer tot doel om 20 procent van de Europese natuur tegen 2030 te herstellen.

De bestaande natuurwetgeving heeft in te veel regio's en lidstaten geleid tot een bureaucratische nachtmerrie die de voedselzekerheid, de productie van hernieuwbare energie en cruciale infrastructuur in gevaar brengt
Natuurherstel en voedselzekerheid gaan hand in hand
De Commissie benadrukt dat de voorstellen net dienen om de voedselbevoorrading te vrijwaren. "Natuurherstel bedreigt de voedselzekerheid niet, het stelt het veilig voor de toekomst", zo tweette Eurocommissaris voor Milieu Virginijus Sinkevicius na de bekendmaking van het standpunt van de EVP. "70 procent van de gronden, een derde van de bestuivers en 30 procent van het grondwater staan onder druk. Ondanks de mythes zijn de voordelen voor boeren legio: vruchtbare gronden, minder impact van droogte, waterbehoud, bestuiving".

De voorstellen moeten goedgekeurd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. In verscheidene lidstaten, waaronder ook België, weerklonk de voorbije weken al de roep om grondige bijsturingen van de natuurherstelwet. In het Europees Parlement levert EVP de grootste fractie. Het Nederlandse parlementslid Esther de Lange diende al een amendement in om de tekst in zijn geheel te verwerpen, andere amendementen sturen aan op grondige wijzigingen.

"Niemand, ook cd&v, stelt de zin van deze wetgeving in vraag, maar ze laat te weinig ruimte om tot pragmatische oplossingen te komen", legt EU-parlementslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) uit. Volgens hem gaan het volledige landbouwluik van de Green Deal en de verplichtingen die eraan verbonden zijn, te snel. “Het is ondoordacht en ­onwerkbaar omdat de impact op onze boeren te groot is.”

Het Europees Parlement debatteert woensdag, op initiatief van de EVP, in Straatsburg over de rol van de landbouw in de groene transitie en de strijd tegen klimaatverandering.

In België is de Natuurherstelwet politiek in de media een heter hangijzer dan in Nederland. De Nederlandse regering vreest de wet omdat die nog grotere effecten lijkt te hebben dan het Natura2000-beleid op basis van stikstofdepositie.

Namens de Vlaamse regering koos Zuhal Demir, de minister voor Omgeving, Energie en Toerisme vóór de voorgestelde Natuurherstelwet. Zij vraagt echter tevens om aanpassingen. Demir spreekt over de aanpassingen die zij wenst met een aantal andere lidstaten, waaronder Nederland.

De Europese Commissie stelt hoge eisen en ambitieuze doelen maar lijkt nog geen weg te vinden om die op een haalbare manier te realiseren. Eind vorig jaar stelde de Wageningse onderzoeker Jeroen Candel een petitie voor de Natuurherstelwet op toen de Nederlandse regering zich tegen verklaarde. In een poging boeren voor zich te winnen zei vice-voorzitter Frans Timmermans van de EC onlangs dat hij een bondgenoot van boeren wil zijn met de groene wetsvoorstellen vanuit Brussel.


Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen VILT en Foodlog.

Dit artikel afdrukken