In een persbericht geven het Comité Schone Lucht, MOB en Leefmilieu uiting aan hun wensen:

De partners van de SER zijn het in hun biomassa-advies eens geworden worden over de conclusie: houtstook voor energie is foute boel. De milieuorganisaties Comité Schone Lucht, MOB en Leefmilieu ondersteunen deze conclusie. Zij vinden wel dat partijen nu écht door moeten pakken. Op een vijftal kernonderdelen gaat het, volgens hen, niet ver genoeg. Als de SER de conclusie serieus neemt dan dient de afbouw van subsidies voor biomassacentrales ook per onmiddellijk in gang gezet te worden. Daarnaast dienen, volgens de milieuorganisaties, de reeds toegekende maar nog niet uitgegeven biomassasubsidies te worden ingetrokken. Ook vinden zij dat de formulering van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie waarbij biomassa als klimaatneutraal wordt aangemerkt, moet worden herzien om daarmee de legitimatie van de overheidssubsidies teniet te doen.

Geen vrijbrief voor de politiek
Het SER-advies ‘Duurzaamheidskader biomassa’ is er duidelijk over: houtstook verergert het klimaatprobleem en tast de biodiversiteit van bossen aan. De SER adviseert het kabinet hiermee te stoppen. Comité Schone Lucht, MOB en Leefmilieu ondersteunen dit maar vinden dat het advies op uitwerking geconcretiseerd moet worden. Anders blijft het advies, volgens hen, een vrijblijvend document en een vrijbrief voor de politiek om het beleid ongewijzigd voort te zetten. Zij staan in deze kritiek niet alleen en weten zich gesteund door vele burgers, protesterende bewonersorganisaties, wetenschappers en bosbeschermingsorganisaties in binnen- en buitenland.

In de Tweede kamer is recent een motie aangenomen (30 juni jl) om geen nieuwe subsidie meer uit te geven voor elektriciteitsopwekking met biomassa in kolencentrales, en om de subsidie voor warmte af te bouwen. In aansluiting op deze motie en het SER advies stellen de drie milieuorganisaties aanvullend de volgende concrete uitwerkingen voor:

1. Onmiddellijke stop subsidie
Per direct stoppen van de subsidies voor houtverbranding. Subsidies van de voorjaarsronde 2020 worden nu verwerkt. Minister Wiebes dient ervoor te zorgen dat besluiten over deze subsidies niet worden genomen en deze subsidies niet meer worden verstrekt.

2. Intrekken toegekende subsidie
Reeds toegekende maar nog niet uitgegeven biomassasubsidies dienen in overleg te worden ingetrokken. Gemaakte voorbereidingskosten kunnen aan de initiatiefnemers worden
terugbetaald. Vele protesterende bewonersorganisaties vinden dit een uitermate belangrijke maatregel.

3. Schadevergoeding bij reeds gebouwde biomassacentrales
Bij reeds toegezegde subsidies voor biomassacentrales die al gebouwd zijn, dient overleg plaats te vinden over intrekking van subsidie met schadevergoeding. Dergelijk overleg dient ook plaats te vinden voor de bijstook van biomassa in de vier kolencentrales.

4. Per direct aanscherping luchtnormen
Het huidige debat over biomassa heeft voorts duidelijk gemaakt dat de uitstootnormen in Nederland onvoldoende garantie geven voor goede en gezonde luchtkwaliteit. Om deze reden dienen deze uitstootnormen te worden aangescherpt ten behoeve van de verbetering van de luchtkwaliteit.

5. Grondige verbetering bosbescherming tegen houtkap
De Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (RED2, Renewable Energy Directive) biedt veel te weinig bescherming tegen kaalkap van bossen. Onder het regime van RED2 vindt nu kaalkap van bossen plaats voor de productie van houtpellets zoals in de Baltische Staten en in de VS. De RED2 dient om deze reden grondig te worden verbeterd. EU vice-president Frans Timmermans moet de Green Deal hier fors op aanpassen. Buitenlandse bosbeschermingsorganisaties als Dogwood Alliance (VS), Biofuelwatch, Estonian Forest Aid (Baltische Staten) ondersteunen dit volledig en vinden dit een cruciale voorwaarde. De Amerikaanse organisatie PFPI heeft afgelopen dinsdag een rapport uitgebracht over het disfunctioneren van de RED2.


Op RTL zet Roderick Veelo de geschiedenis van biomassa nog eens op een rij. In 2005 werd biomassa duurzaam verklaard door de Europese Commissie. Voor Nederland - dat zijn zon- en windenergie slechts beperkt op gang kreeg - werd het de belangrijkste component van de maatregelen die ons land aan 'Parijs' laten voldoen. Zo'n 60% van de duurzame energie in Nederland bestaat uit biomassa. De weg naar 'Parijs' in Nederland hapert. De CO2-reductie blijft in 2030 steken op 43% tot 48% en haalt de beoogde 49% niet.

Actieorganisatie Urgenda dwong de Staat in een proces om nog strenger te zijn dan de regering voor mogelijk houdt. Van de rechter moet de Nederlandse Staat uiterlijk eind dit jaar de CO2-uitstoot met 25% hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende dat niet meer dan 23% haalbaar is. Voorts acht het Planbureau het waarschijnlijk dat Nederland in 2020 ook de doelen voor het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie niet zal halen. Onderwijl verklaarde directeur Marjan Minnesma van Urgenda dat ze tegen biomassa is. Dat deed ze voor het eerst op Foodlog.

De ontstane situatie mag als kritiek worden bestempeld. Het SER-advies zonder harde tijdslijnen zou Nederland dit jaar nog uit de brand kunnen helpen, maar op langere termijn kan Nederland niet meer aan zijn CO2-verplichtingen uit hoofde van 'Parijs' voldoen, noch aan het Urgenda-vonnis.

Onderwijl trekt opiniemaker duurzame energie Remco de Boer (radiofragment) zich de haren uit het hoofd. Hij pleit vóór biomassa omdat zonder verbranding van organisch materiaal de klimaatdoelstellingen niet haalbaar zijn. Het is nu van 2-en één. Of we nemen genoegen nemen met minder energie of we gaan meer biomassa verstoken en noemen dat dan toch maar duurzaam (want niet-fossiel).
Dit artikel afdrukken
Nog 3
Je hebt 0 van de 3 kado-artikelen gelezen.
Op 5 maart krijg je nieuwe kado-artikelen.

Als betalend lid lees je zoveel artikelen als je wilt, én je steunt Foodlog