image‘Hoe kunnen we ondernemers zo goed mogelijk van dienst zijn en zorgen dat bedrijven kunnen innoveren?’ Met deze vraag introduceert het ministerie van LNV de Innovatienota, die de Tweede Kamer in september behandelde en op 26 juni publiceerde. Al eerder richtte het ministerie de netwerkorganisatie ‘AKK (AgroKetenKennis)’ op om samen te werken aan kennisontwikkeling in ketens. Hans Mommaas, algemeen directeur van TELOS: “Alleen door over de eigen grenzen te kijken, ontstaan nieuwe concepten.” Bloemen, voeding, voedselkwaliteit, visserij, dierenwelzijn, verbrede landbouw en natuur staan op de innovatieagenda. Kennisverspreiding
In de nota ‘Kiezen voor Landbouw’ uit 2005 gaf het kabinet aan dat het de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse economie wil versterken door middel van een sterk(er) innoverend bedrijfsleven dat optimaal kan beschikken over de daartoe benodigde ruimte, instrumenten, faciliteiten en kennis. Het ministerie benadrukt in de nota dat naast ondernemerschap kennis een belangrijke drager is van innovatie. Op het gebied van kennisontwikkeling gebeurt veel binnen de voedingsmiddelensector. Voor kennisverspreiding en kennistoepassing liggen in het mkb echter nog veel mogelijkheden in het verschiet.

Speerpunten
Het ministerie wil gericht innovatie steunen, onder meer door het vaststellen van regels en het geven van ruimte. Het ministerie zal waar nodig voorrang geven aan initiatieven in het kader van een gezamenlijke agendavorming, hoewel afzonderlijke projecten op ondersteuning kunnen blijven rekenen. Bedrijven zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van innovatieprogramma’s. Transforum, platform agrologistiek en FES-projecten zijn enkele voorzieningen die beschikbaar zijn.


bron: LNV
Dit artikel afdrukken