Jaarlijks overlijden in de VS honderden ouderen voortijdig als gevolg van zelfs minieme luchtvervuiling. Een minieme verhoging van het fijnstof in de lucht, nog onder het niveau dat de Amerikaanse normen veilig achten, blijkt een dag later gevolgd te worden door een merkbaar hogere sterfte onder 65-plussers.

Een onderzoeksteam van Harvard vergeleek met een computermodel de sterfdatum van 22 miljoen Amerikaanse 65-plussers (in de periode 2000-2012) met de gegevens over fijnstof en ozon gedurende diezelfde periode. Ze constateerden een duidelijk verband: als de hoeveelheid fijnstof (PM2,5, deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer) toenam, stierven een dag later duidelijk meer 65-plussers. Het onderzoek is verschenen in JAMA, het Journal of the American Medical Association.

Vorig jaar stelde de WHO vast dat meer dan 80 procent van de stadsbewoners wereldwijd te veel fijnstof inademt
"Dit is de meest uitgebreide studie naar kortstondige blootstelling aan verontreiniging en mortaliteit tot nu toe," zegt co-auteur Francesca Dominic op CBS. "We stelden vast dat het sterftecijfer bijna lineair stijgt naarmate de luchtverontreiniging toeneemt. Elk niveau van luchtverontreiniging, ongeacht hoe laag, is schadelijk voor de menselijke gezondheid."

De wetenschappers vonden dat een stijging van de fijnstofconcentratie met 10 microgram per kubieke meter het sterftecijfer met 0,5 à 1% deed stijgen. Bij een concentratie van meer dan 20 microgram vlakte de stijging van het sterftecijfer af. Ook een toename van de ozonconcentratie deed het aantal sterfgevallen toenemen. De onderzoekers berekenden dat 7.100 voortijdig overleden Amerikaanse senioren aan het door hun gevonden verband toe te schrijven zijn.

De EU houdt een ondergrens aan voor PM2,5 van 25 microgram per kubieke meter. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert strengere normen: volgens de WHO moet het jaargemiddelde aan fijnstof onder de 10 microgram per kubieke meter blijven bij niet meer dan 3 piekdagen (dagen met meer dan 25 microgram per kubieke meter) per jaar. Vorig jaar stelde de WHO vast dat meer dan 80 procent van de stadsbewoners wereldwijd te veel fijnstof inademt, schrijft Knack.
Dit artikel afdrukken