Dat constateert het Belgische boerenblad Vilt.

In Nederland en België maken we ons druk over het mestoverschot. Dat zorgt voor aantasting van het milieu door onder meer de depositie van stikstof. Onpopulaire wettelijke maatregelen moeten er voor zorgen dat boeren het milieu en de natuur minder schaden.

Uit statistische gegevens van Eurostat blijkt echter dat Europa kampt met een tekort aan meststoffen. Terwijl wij te veel hebben, hebben andere landen juist te weinig.

Nutriëntenbalans
Stikstof en fosfor zijn de basisnutriënten die planten nodig hebben om te groeien. In Nederland, België, Cyprus, Malta en Noorwegen is meer dan genoeg mest beschikbaar om in de nutriëntenbehoefte te voorzien. In andere landen zorgen boeren er voor dat ze bijmesten met kunstmest of wisselteelt (met vlinderbloemige gewassen, die stikstof binden in de bodem). Daarmee houden ze hun meststoffenbalans op peil. Bij iedere oogst wordt er immers mét de gewassen weer stikstof van het land afgevoerd. Die komt niet meer terug omdat wij onze ontlasting ergens anders doen en via de riolering wegspoelen..

Voor Letland, Litouwen en Bulgarije is de balans nog nét positief. De landbouwproductie in Roemenië heeft te lijden onder 'onderbemesting', schrijft Vilt. Daar vertoont de stikstofbalans een tekort van 6,8 kilo stikstof per hectare en is het fosfortekort nog groter.

'Stikstof- en fosforefficiëntie verbeterd'
De Eurostatcijfers laten zien dat Europa de afgelopen jaren verstandiger met stikstof is gaan omspringen. Het overschot is gedaald van 59 kilo stikstof per hectare in 2000 naar 48 kilo stikstof in 2011. In diezelfde periode is het fosforoverschot teruggelopen van 5 naar 1 kilo per hectare - daar zijn aan- en afvoer vrijwel met elkaar in balans. Vilt zegt het zo: 'de stikstofefficiëntie is in dezelfde periode met 12 procent verbeterd, en de fosforefficiëntie met 27 procent.'

Hoewel een hogere stikstof- en fosforefficiëntie in heel Europa tot tevredenheid stemmen, betekent dat nog steeds dat in sommige landen de bodemvruchtbaarheid structureel aangetast wordt door een te lage aanvoer van stikstof en fosfor. Behalve in Roemenië is dat ook het geval in Estland, Bulgarije en Hongarije. In die landen hebben politieke en economische veranderingen in de jaren '80 en '90 tot een drastisch verminderd gebruik van meststoffen geleid.

EU wil inzetten op terugwinnen van fosfor
In landen met een grote veestapel zijn er juist problemen met een teveel aan meststoffen. Uitspoeling van nutriënten naar oppervlakte- en grondwater en ammoniakemissies zijn serieuze bedreigingen voor het milieu. Met het oog op de eindige wereldvoorraad fosfor, die zich ook nog eens buiten Europa bevindt, 'wil de EU inzetten op de verbetering van technieken om fosfor te recupereren uit bijvoorbeeld mest en rioolslib', besluit Vilt.

Fotocredits: 'Manure fertilizer', eutrophication&hypoxia
Dit artikel afdrukken