Duijzer is sinds 2011 Directeur Bestuurszaken en Coöperatie van Rabobank Nederland. Eerder was hij bij de Rabobank directeur Food & Agri, voorzitter van het Productschap Tuinbouw en algemeen directeur LTO Nederland. Hij treedt in de voetsporen van Aalt Dijkhuizen, die van 2014 tot 2019 de Topsector Agri & Food leidde.

Waar Dijkhuizen het accent legde op 'High Tech to Feed the World', ofwel grensverleggende technologie, wil Duijzer focussen op "de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. In het bijzonder de klimaatneutrale en circulaire productie van voldoende gezond, veilig en duurzaam voedsel voor iedereen binnen de ecologische grenzen van onze planeet. de innovatiekracht van de sector, internationale samenwerking en export," zegt hij op de website van de Topsector.

Duijzer: "Door als bedrijven, kennisinstellingen en overheid gezamenlijk op te trekken en te investeren in kennisontwikkeling, innovatie en implementatie leveren we een grote bijdrage aan de oplossing van deze maatschappelijke vraagstukken. Zowel in Nederland als in het buitenland. Dit biedt tevens kansen voor Nederland om ook in de toekomst de kraamkamer te blijven van slimme oplossingen voor vraagstukken op het gebied van landbouw, water en voedsel.”

De topsector Agri & Food is één van de door de overheid ingestelde 9 topsectoren, waar het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen bijdragen aan de concurrerende positie van Nederland op de wereldmarkt. De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem werken nauw samen met de ministeries van LNV, I&W en VWS om ons voedselproductiesysteem "bij te buigen tot een systeem dat klimaatneutraal werkt, grondstoffen hergebruikt, geen negatieve invloed heeft op het milieu en ruimte biedt aan biodiversiteit." En ook nog de consumptie van gezond en duurzaam voedsel stimuleert, voedselverspilling tegengaat én goede verdienmodellen voor de hele keten - inclusief de boer - borgt.
Dit artikel afdrukken