image

Consumenten zijn bereid meer te betalen voor een onderscheid op 'lekker', 'gezond' en 'lang houdbaar'. Dat zijn namelijk de belangrijkste aankoopmotieven. Consumenten die momenteel geen biologische producten kopen, beoordelen de biologische producten op deze kenmerken zeker niet beter dan gangbare producten. De hoogte van de meerprijs voor biologische producten die men wil betalen is daarom beperkt. Deze consumenten vinden biologische producten, ook na de prijsdaling, 'te duur'.

Dat concludeert het LEI op basis van in-store consumentenonderzoek naar de perceptie van prijs en meerwaarde van biologische producten ten opzichte van gangbare producten onder wekelijkse kopers en incidentele kopers van biologische producten en kopers van gangbare voedingsmiddelen.
Prijsexperiment biologische producten
In 2006 voerde het LEI in samenwerking met het ministerie van LNV en een aantal supermarkten het Prijsexperiment biologische producten uit. De belangrijkste resultaten van dat onderzoek zijn in december van dat jaar aangeboden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Eén van de onderdelen van het onderzoek bestond uit consumenteninterviews in supermarkten, om daarmee inzicht te krijgen in de achtergronden van de gemeten prijselasticiteiten. In totaal werden bijna 5.000 enquêtes in tien plaatsen in Nederland waar, in het kader van het Prijsexperiment biologische producten, de prijs van biologische producten gedurende een periode van vier maanden is verlaagd. Het verslag over dit deel van het onderzoek is nu verschenen.

Conclusies
Een beperkte vergroting van de vraag naar biologische producten kan verwacht worden als de prijs daalt. De vergroting is beperkt omdat:

*een deel van de consumenten de prijsverlaging niet bemerkt;
*desbetreffende producten routinematig worden gekocht;
*producten in de winkel niet worden opgemerkt; en/of
*de meerprijs van biologische producten na de prijsverlaging nog te hoog is ten opzichte van de meerwaarde

De gevonden veranderingen in vraag naar biologische producten kunnen worden toegeschreven aan de veranderende prijsperceptie van consumenten. De prijsperceptie is tijdens het prijsexperiment wel gewijzigd terwijl de perceptie van de meerwaarde onveranderd gebleven is gedurende het experiment.

Aanbevelingen
Om de vraag naar biologische producten te vergroten verdient het aanbeveling om:

*die aspecten van de producten te benadrukken die consumenten belangrijk vinden bij de aankoop van levensmiddelen: 'lekker' en 'gezond'. Deze aankoopmotieven zijn vooral belangrijk voor incidentele kopers en kopers van gangbare voedingsmiddelen;
*de zichtbaarheid van biologische producten in supermarkten te vergroten;
* in de promotie de meerwaarde van biologische producten meer te benadrukken, want de meerwaarde van biologische producten is bij een groot deel van de ondervraagden lager dan de huidige meerprijs;
*uit onderzoek van Bunte et al. (2007) blijkt verder dat de vergroting van het biologische assortiment en het gebruik van communicatie (folderactie) een permanente beperkte vergroting van de vraag naar biologische producten tot gevolg heeft;
*nader onderzoek te verrichten naar de optimale mix van marketinginstrumenten om de vraag naar biologische producten kosteneffectief en efficiënt te vergroten.

Zie voor meer informatie het rapport De invloed van meerwaarde van biologische producten op consumentenaankopen - consumentenperceptie van biologische producten in de supermarkt

bron: LEI
Dit artikel afdrukken