Cijfers die moeten bewijzen dat het goed gaat. Elders rekenden we hier kortgeleden uit dat een werkelijke stijging van 0,3% in de verkoop van biologisch vlees werd gerapporteerd als 22%. Ook voor 2007.

Waarom dit toch zo trieste optimisme?


Skal houdt toezicht op alle biologische bedrijven in Nederland, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Eind Op 1 januari 2008 stonden 1466 landbouwbedrijven en 1119 levensmiddelenfabrikanten, importeurs en handels- en opslagbedrijven onder toezicht van Skal, een toename met 189. Tegenover de 333 aanmeldingen stonden 144 uittredingen. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2007.
Aantal inspecties
In totaal zijn 3.881 inspecties uitgevoerd bij 2.585 bedrijven. Dit betekent een gemiddelde van 1,5 bezoek per bedrijf. Ruim 80% van de inspecties was aangekondigd, vooral om volledige toegang tot het bedrijf te krijgen en ook de administratie in te kunnen zien. De overige inspecties vonden onverwacht plaats. Skal heeft in 2007 voldaan aan de wettelijke minimumeis van één fysieke inspectie per jaar. Een derde deel van de bedrijven is daarbij volledig geïnspecteerd.

Keten- en diepte-inspecties
Skal heeft 3 keteninspecties uitgevoerd; bij varkensvlees, eieren en geitenmelk. Bij de eieren is een bedrijf voor nader onderzoek doorgegeven aan de AID die vervolgens proces verbaal opmaakte. Ook vond een winkelinspectie plaats waarbij diverse producten voor nader onderzoek zijn meegenomen. Skal heeft tevens 9 diepte-inspecties uitgevoerd in samenwerking met de accountant. Daarbij is de administratie grondig doorgelicht.

Flitsinspecties
In 2006 is begonnen met onverwachte flitsinspecties, vaak gericht op een of twee makkelijk te inspecteren maar belangrijke aspecten van de biologische bedrijfsvoering. In 2007 is dit aantal flink toegenomen, van 60 naar 250. Ondernemers reageerden hierop positief verrast.

Afwijkingen
In 2007 zijn tijdens inspecties in totaal 300 ernstige afwijkingen in de bedrijfsvoering geconstateerd. Dit betekent een toename van 50% ten opzichte van 2006.

De meeste ernstige afwijkingen deden zich voor op landbouwbedrijven. In het oog sprongen het gebruik van niet toegestane gewasbeschermingsmiddelen (5x), verkoop van gangbaar als biologisch (2x), gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal (2x) en gangbaar ruwvoer (1x), niet-gescheiden opslag (1x), verkeerde huisvesting (1x) en het ontbreken van weidegang (1x). Overige ernstige afwijkingen bij landbouwbedrijven waren vooral teveel gangbare ingrediënten in diervoeders (43x), onvoldoende weidegang of uitloop (22x) en gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal zonder ontheffing (21x).

Bij levensmiddelenfabrikanten, importeurs, handels- en opslagbedrijven was sprake van in totaal 101 ernstige afwijkingen. Het ging hier vooral om (deels) ontbreken van de juiste documenten (27x), onvolledige ingangscontrole van grondstoffen (23x), onjuiste aanduidingen (16x) en onvoldoende overzicht van de administratie (10x).

Meldingen
In 2007 heeft Skal 44 meldingen onderzocht van producten waarvan het vermoeden bestond dat deze onterecht de aanduiding biologisch droegen. In 20 gevallen bleek dat ze inderdaad niet aan de wettelijke voorschriften voldeden.

Sancties
Zes zeer ernstige afwijkingen op landbouwbedrijven hebben geleid tot afkeuring. Het betrof drie partijen product, één perceel, één bedrijfsonderdeel en één volledig bedrijf. Na constatering van een ernstige afwijking was 42 keer een herinspectie noodzakelijk op kosten van de ondernemer.

In 2007 zijn geen zaken voorgedragen bij het Tuchtgerecht. Reden hiervoor is dat tuchtzaken langdurige kwesties zijn en Skal bij voorkeur een likop-stuk beleid voert waardoor men de afwijking sneller herstelt.

Alle 20 gemelde bio-partijen die niet aan de EU-eisen bleken te voldoen, zijn afgekeurd. Een groot deel hiervan betrof buitenlandse fruitproducten, vaak van buiten de EU.


bron: Skal met dank aan foodholland
Dit artikel afdrukken