Over de Melkveewet is in Den Haag veel te doen. Ook op Foodlog werd er heftig over gediscussieerd. In de gesprekken toonde Wouter van der Weijden, oprichter van adviesburo CLM, zich geëngageerd in de case voor een grondgebonden Melkveewet.

Anders dan de naam van de wet doet vermoeden, gaat de discussie niet over melk, maar over mest. Koeien zijn grote dieren die veel voer verbruiken en zorgen een navenante hoeveelheid mest. Nu het wegvallen van de melkquotering Nederlandse boeren inspireert tot groei om buitenlandse markten hun productie niet te laten overnemen, is de uitdaging ons land niet op te zadelen met mest die nooit meer een akker zal bereiken als voedingsstof voor gewassen. Dat is immer onduurzaam.

Irritatie
In Den Haag gebeurde vandaag iets bijzonders, zo meldt Boerderij. De Eerste Kamer vroeg staatssecretaris Sharon Dijksma waarom ze nog niet met de finale afwerking van de Melkveewet is gekomen. Die had ze immers aan die Kamer beloofd voor 1 maart. De wet is eind vorig jaar onder druk door de Eerste Kamer gejaagd op voorwaarde dat er een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aan zou worden toegevoegd. Het tijdspad is cruciaal omdat per 1 april het melkquotum vervalt. De Melkveewet moet de rechten en plichten van melkveehouders na 1 april regelen.
Als er dan geen regels zijn, verkeert het platteland voor 17.000 melkveehouders in een onzeker vacuüm dat nu reeds wordt gevoeld en irritatie wekt.

Bestuurlijk niet elegant
Hoewel de Tweede Kamer reeds een brief van de staatssecretaris heeft ontvangen waarin zij meldt dat zij er binnen de coalitie van VVD en PvdA nog niet uit is, wil nu de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken van de Eerste Kamer weten wat er aan de hand is. Dat is een ongebruikelijke gang van zaken die duidt op het opvoeren van politieke druk. Het zojuist genoemde vacuüm dreigt immers. Als het zou ontstaan, is dat bestuurlijk op zijn minst weinig elegant te noemen.

De Commissie schrijft Dijkma: "Dit uitstel strookt niet met uw uitlatingen tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer." De opstelling van Dijksma zou niet passen bij de grote druk die zij vorig jaar uitoefende op de Eerste Kamer om het wetsvoorstel te behandelen. De Eerste Kamer ging overstag omdat zij er vanuit ging dat de staatssecretaris haar toezegging om voor 1 maart met een oplossing te komen, zou nakomen.

Pikant
De Vaste Commissie stelt concrete vragen en wil weten welke gevolgen de zuivelsector, het mestbeleid en andere milieudoelstellingen ondervinden als de AMvB niet voor 1 april van kracht wordt. Voorts wil zij weten of Dijksma uitgaat van grondgebonden of een grondloze groei en wat de effecten daarvan zijn voor natuur, landschap en dierenwelzijn. De senatoren in de Eerste Kamer geven daarnaast aan zelf te willen kunnen oordelen over de Algemene Maatregel van Bestuur. Daarmee maken zij duidelijk de Algemene Maatregel van Bestuur niet over te laten aan de Tweede Kamer. Dat is pikant omdat de coalitie van VVD en PvdA geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer, terwijl er echt haast is bij de invoering van de wet.

Fotocredits: Eerste Kamer, Mark Rutte
Dit artikel afdrukken