De genoemde protesterende partijen zijn van mening dat de provincies meer vergunningen hebben afgegeven dan de natuur kan hebben zonder dat onomkeerbare schade optreedt. De Raad van State bevestigt die lezing en zegt in zijn oordeel en een persbericht rekening te houden met het feit dat veel meer schorsingsverzoeken van eerder verleende vergunningen zullen volgen. De verantwoordelijke ministeries (van LNV en I&W) lijken te hebben verzuimd tijdig bestuurlijke maatregelen te nemen in het al vele jaren omstreden stikstof-dossier.

De Afdeling bestuursrechtspraak dacht aanvankelijk dat de uitgifte van 60% van de stikstofruimte tot 1 juli 2018 geen onomkeerbare gevolgen voor de natuur zou hebben. Ook meende de Afdeling dat de PAS door de ministeries verbeterd en aangevuld zou zijn voordat de buffer van 40% zou worden uitgegeven. Nu dat niet het geval blijkt, haalt de Raad van State een streep door de eerder verleende vergunningen.

Gevoelig
MOB en de Vereniging Leefmilieu hebben enkele honderden beroepen lopen tegen eerder afgegeven vergunningbesluiten. Zij zien zich gedwongen zoveel beroepen in te stellen door de systematiek van het PAS. Elke vergunning die niet wordt aangevochten wordt onherroepelijk en blijft van kracht, ook als de bestuursrechter later tot de conclusie moet komen dat het PAS geen stand kan houden. MOB en de Vereniging Leefmilieu overwegen daarom het aantal in te stellen beroepen van natuurvergunningbesluiten voor de veehouderij verder op te voeren.

De uitspraak van de Raad van State ligt uiterst gevoelig in Den Haag. Net als het fosfaatdossier is het stikstofdossier een graadmeter voor de Brusselse autoriteiten voor de mate waarin Nederland zich aan de milieu- en natuurwetgeving binnen de EU wil en kan houden. Ons land lijkt genegen meer activiteiten binnen zijn grenzen toe te staan dan mogelijk is op basis van Europese afspraken. Dit dossier ligt in hoofdzaak op het bord van het ministerie van Landbouw en zijn huidige minister, Carola Schouten.

Onlangs ontstond een politiek relletje toen bleek dat in Noord-Brabant, de provincie met de hoogste veedichtheid van ons land, ook het stikstofdossier voor de industrie (een andere belangrijke bron van uitstoot) uitblinkt in onzekerheden en aannames. Dat provinciale dossier ressorteert uiteindelijk onder het ministerie van I&W van minister Cora van Nieuwenhuizen.
Dit artikel afdrukken