Partij voor de Dieren bepleit de ontwikkeling van heffingen om milieuschade, de kosten van dierziekten, waterschaarste en het verlies aan biodiversiteit door te berekenen in de prijs van voedsel.

PvdD-fractievoorzitter Marianne Thieme baseert die wens op de aanbevelingen van het rapport van het UNEP-International Research Panel dat op Foodlog reeds eerder werd besproken. Het rapport behandelt de relatie tussen voedselsystemen en schaarse natuurlijke hulpbronnen.

In essentie vraagt Thieme de PvdA-staatssecretarissen Martijn van Dam (Economische Zaken) en Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) om het gebruik van zoetwater, olie, fosfaat en stikstof te beprijzen via heffingen. Ze wil dat de bewindslieden voorstellen doen om dat op korte termijn mogelijk te maken. De PvdD vindt voorts dat het gebruik van fossiele grondstoffen bij de productie van voedsel geheel moet worden ontmoedigd door een extra zware belasting.
Dit artikel afdrukken