Volgens de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), die optreedt namens alle Brabantse POV-leden, heeft de provincie Noord-Brabant diverse regelingen ingesteld die "juridisch niet juist zijn, onevenredig grote gevolgen hebben voor de Brabantse varkenshouders en geen enkel positief hebben op de natuur". De Nederlandse Staat heeft de ruimte gecreëerd waar de provincie gebruikt van maakt en is daarom eveneens gedagvaard. De dagvaarding is de eerste stap in een civiele procedure van de POV tegen de provincie Noord-Brabant en de Staat. In een persbericht licht de POV de dagvaarding als volgt toe:

Brabantse regels zijn juridisch onjuist
De dagvaarding richt zich op meerdere Brabantse regelingen: de Verordening ruimte, de Nadere regels Verordening ruimte & Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij en op onderdelen van Crisis- en Herstelwet (artikel 7l BuChw). De genoemde regels zijn volgens de dagvaarding juridisch onrechtmatig: ze zijn onbevoegd vastgesteld, ze hebben onvoldoende wettelijke basis en ze zijn in strijd met hoger recht en met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Verstrekkende gevolgen voor Brabantse varkenshouders
Daarnaast hebben de genoemde regels onevenredig grote gevolgen. De regels dwingen de Brabantse varkenshouders om aan bovenwettelijke eisen te voldoen. Dit heeft grote financiële gevolgen. De dagvaarding laat zien dat de kosten om aan de regels te voldoen, variëren van bijna € 130.000 tot ruim € 1.500.000 per bedrijf. De kostprijs wordt voor deze bedrijven onevenredig hoog in vergelijking met collega varkenshouders in andere provincies en in het buitenland. Naar schatting 310 Brabantse varkenshouders worden hierdoor gedwongen om hun bedrijf te stoppen. Van de varkenshouders die doorgaan, komt volgens de berekeningen ongeveer 10% extra onder de armoedegrens.

Regels hebben geen positief effect op de natuur
De regels hebben geen positief effect voor de natuur. Ondanks hoge investeringen vermindert de emissie van ammoniak op het dichtst bijgelegen Natura 2000-gebied soms zelfs maar 0,03 mol. Ook deelt de Provincie de (stikstofdepositie)ruimte die varkenshouders creëren, meteen weer uit aan andere sectoren zoals de industrie. De provincie staat zo de illegale uitbreidingen in deze andere sectoren achteraf alsnog toe. De varkenshouderij wordt door de Provincie verantwoordelijk gemaakt voor het oplossen van problemen van andere sectoren. Voor de POV is dat onaanvaardbaar.


De POV benadrukt dat verdergaande verduurzaming van de varkenshouderij hoog in het vaandel staat en dat de sector daartoe al jaren maatregelen neemt die resultaat opleveren, zoals een duidelijke afname van ammoniak-, geur- en fijnstofemissies. Maar de regels waarmee de provincie de verduurzaming wil sturen gaan de POV economisch te ver. "De POV blijft samen met partners vanuit het Actieplan Vitale varkenshouderij invulling geven aan een verdere verduurzaming van de varkenshouderij, maar dan zonder deze niet rechtmatige, niet eerlijke en niet werkzame Brabantse regels."

We vroegen de provincie Noord-Brabant om een reactie. De woordvoerder van Gedeputeerde Staten is kort en bondig: "Bij de besluitvorming hebben we rekening gehouden met de juridische houdbaarheid. We zien deze toetsing van ons beleid met vertrouwen tegemoet." Recent deed de rechtbank Oost-Brabant uitspraak in een zaak tegen de stalderingsregeling van de provincie. De rechter oordeelde deels in het voor- en deels in het nadeel van de provincie.
Dit artikel afdrukken