De FDF schrijft in een persbericht dat de Kritische Depositie Waarde (KDW) 'juridische drijfzand' is dat overheid en boeren verdeeld houdt.

In plaats van de KDW stelt de FDF de SDW voor. Die moet als referentiedatum 1 juli 2015 krijgen. Boeren die op die datum een Natuurbeschermingsvergunning hadden, houden deze onherroepelijke vergunning.

De SDW telt alle berekende depositie van alle sectoren die er op 1 juli 2015 was bij elkaar op: landbouw, mobiliteit, industrie, bouw en overige. Het cumulatieve aantal mollen dat uit die optelsom komt, is de nieuwe Stikstof Depositie Waarde (SDW). Die mag nooit stijgen, conform de eisen van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn en uitspraken van de Raad van State.

Het door de boeren gehate rekenmodel Aerius om de stikstofdepositie te berekenen mag blijven, zodat de vergunningverlening kan doorlopen. "Heel Nederland kan met de SDW snel van het stikstofslot!", schrijft de FDF.

De FDF somt de regelingen rond SDW in acht punten op:
  1. De PAS melders / Interimmers en knelgevallen, moeten gelegaliseerd worden via een goede, landelijke, vrijwillige opkoopregeling voor alle diercategorieën

  2. Uitbreiding kan na implementering van de SDW, alleen door middel van extern- of intern salderen

  3. Er komen schotten tussen sectoren bij salderen (industrie/MKB-verkeer-landbouw-bouw-overige)

  4. Afroming maximaal 30% bij extern salderen. Hiermee is afname van depositie gegarandeerd (conform uitspraak RvS die inspanningen van de overheid op dat terrein vereist)

  5. De overheid moet vergunningverlening voor uitbreiding van de ‘blijvers’ garanderen

  6. Andere sectoren garanderen hun natuurlijke afname (zelf in te vullen hoe)

  7. Alle sectoren worden gelegaliseerd met Nb-vergunningen

  8. Er komt geen zonering van rode, oranje, gele en groene landbouwgebieden, zoals Remkes voorstelde: niet provinciaal of gemeentelijk.

"In plaats van te wachten met het verlagen van de depositie op stikstofgevoelige natuur, beginnen we daar vandaag al mee!" zegt de FDF.

Het voorstel klinkt elegant en stelt de facto voor de industrie en mobiliteit even hard te laten krimpen in berekende depositie als de landbouw. Voor sectoren buiten de landbouw zal dat even schrikken zijn, omdat ze volgens het voorstel geen depositie kunnen kopen van de landbouw. De FDF wil immers schotten tussen de sectoren om blijvers daarbinnen depositie binnen de eigen sector te laten kopen.

Het voorstel is een antwoord op de oproep van Remkes om te komen tot een juridisch eenduidige vervanger van de strenge Kritische Depositiewaarde. De FDF vervangt die door eisen in de vorm van reductiepercentages aan de berekende deposities en laat het rekenmodel waarvan de wet zich bedient ongemoeid.
Dit artikel afdrukken