Na een bijeenkomst van 4 uur en een kwartier waarin het CBL en de strijders van de FDF elkaar presentaties voorschotelden, bracht het CBL vanmiddag een kort en weinigzeggend persbericht uit. De koepel schrijft:

Volgens afspraak vond vandaag het tweede gesprek tussen het CBL, landbouworganisaties en partijen uit de levensmiddelenindustrie plaats. Onderwerp was de zorg over een toekomstig verdienmodel voor de boeren en het gebrek aan waardering dat veel Nederlandse boeren ervaren.
Tijdens het eerste overleg, op 14 januari, werd het voorstel gepresenteerd aan de partijen aan tafel. Tijdens het overleg van vandaag is een reactie gegeven op en vragen gesteld over dat voorstel. Er is afgesproken dat er meer partijen nodig zijn om tot structurele afspraken te komen. Voor het vervolg van het proces wordt een onafhankelijke voorzitter aangesteld en houden we ons aan eerder gemaakte procesafspraken.
Het CBL is ervan overtuigd dat een cross-sectorale samenwerking oplossingen moet brengen waar de Nederlandse boer en tuinder op de lange termijn bij gebaat is. Het CBL wil graag een positieve bijdrage leveren aan deze samenwerking. Hierover blijven partijen de komende tijd met elkaar in gesprek.


Op Boerderij gaf Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever zijn commentaar op de uitgebreide tafel die het CBL voorstelt. Hij wil niet dat "het een vergadercircuit wordt.” Volgens hem moet het inmiddels een jaar oude concept Farmer Friendly de basis voor de gesprekken zijn. Dat is een soort private belasting op boodschappen doen in Nederland van 3% op de totale omzet van supermarkten, wc-papier en stofzuigerzakken incluis. Dat levert circa €1,2 miljard op. Die som wil de FDF verdelen over de deelnemende boeren die gratis lid worden van een coöperatie die het geld beheert. Van den Oever zegt over het gesprek van vandaag: “De supermarkten zijn op zoek naar een andere route dan Farmer Friendly, maar er is tot nu toe geen beter plan. Als het CBL wel met iets beters komt, zien we dat met belangstelling tegemoet.”

'Koehandel'
Ook Sjaak van der Tak van LTO Nederland was aanwezig. Van der Tak toont zich tevreden met de uitkomst van de bijeenkomst. "Albert Heijn en Jumbo stellen zich vierkant op achter de vorming van goede ketens met boeren. Dat noem ik winst." Het Farmer Friendly-concept noemt hij "niet realistisch" omdat het van het collectief van supermarkten geld vraagt voor boeren zonder enige tegenprestatie. "Het CBL maakte in een presentatie duidelijk geen partij te zijn om daarin mee te kunnen gaan omdat mededingingswetgeving zo'n besluit op sectorniveau niet toestaat. Individuele supermarkten kunnen er wel op ingaan." Vanuit Rabobank maakte bankier Carin van Huët (Rabobank) volgens Van der Tak duidelijk dat de marges van supermarkten dun zijn. Meedoen op individuele basis is dan ook onwaarschijnlijk.

De €1,2 miljard waarop Farmer Friendly aanspraak maakt, beslaat de totale winst van de supermarktketens na aftrek van alle kosten. Het gesprek liep uit op een soort koehandel. Van der Tak: "Toen Jumbo's CEO Frits van Eerd opmerkte dat het zijn bedrijf €240 miljoen zou kosten, bleek Van den Oever ook bereid om over bijvoorbeeld €80 miljoen te praten."

'Leren van mooie voorbeelden Albert Heijn'
Volgens Van der Tak verklaarden Van Eerd en topvrouw Marit van Egmond van Albert Heijn zich volmondig bereid om te werken aan het versneld in hechte ketensamenwerkingen brengen van Nederlandse boeren en hun bedrijven. "Die aanpak", zegt Van der Tak, "snap ik en steun ik. Ik ben blij dat dat geluid nu eindelijk naar buiten komt. Dat vind ik een uitstekend resultaat van de campagnes van de FDF. Jumbo wil dat spoor nadrukkelijk volgen. Het CBL staat er ook als koepelorganisatie achter."

Van der Tak wil dat Albert Heijn zijn kennis van ketenbouw verder ter beschikking stelt en zegt dat hij Albert Heijn daartoe bereid heeft gevonden. Van der Tak: "Marit van Egmond van Albert Heijn was het duidelijkst over haar positie. Ze wil graag meewerken aan betere verdienmodellen voor boeren door intensieve samenwerking in ketenverbanden die zorgen voor onderscheid. Frits van Eerd van Jumbo sloot zich daar bij aan. Albert Heijn kan heel mooie voorbeelden met heel tevreden boeren laten zien."

Volgens Van der Tak heeft het CBL een lijst van actiepunten geformuleerd waar hij nog enkele aan heeft toegevoegd. Uiterlijk 1 april moet er een plan om de ketensamenwerking concreet te maken op tafel komen waar Van der Tak zich sterk voor maakt. In de vergadering verklaarde ook FDF-man Jos Ubels zich bereid om over ketenvorming te praten als basis voor gezonde verdienmodellen voor boeren, zegt Van der Tak. Ubels liet zich over de bijeenkomst uit in een vlog, waarin hij inderdaad zegt dat de FDF een beter plan dan Farmer Friendly kan omarmen, maar toch vasthoudt aan Farmer Friendly als minimum. Hij geeft Van der Tak een veeg uit de pan omdat die een lang praatproces zou willen met het ministerie van LNV aan tafel. Van der Tak verklaarde tegenover ons, net zoals hij al eerder in de pers zei, dat hij de overheid juist liever niet aan tafel heeft. Ubels lijkt de beleefde afwijzing van Farmer Friendly door Jumbo en Albert Heijn nog onvoldoende tot zijn gedachten toe te laten.Zogeheten 'dedicated' ketens stellen boeren met goede ondernemersinzichten in staat om hun bedrijfsvoering langjarig zo in te richten dat zij winst maken en samen met verwerkers en retailers een onderscheidend aanbod in de markt kunnen zetten. Daardoor ontstaat een wederzijdse verplichting als basis voor een goede relatie waarin de partners zorg dragen voor elkaars succes. Ze kunnen immers niet zonder elkaar.

Behoudens de reactie op Boerderij, heeft de FDF op dit moment nog geen persbericht over de bijeenkomst in Utrecht uitgebracht.

UPDATE: 22:30 uur

Inmiddels heeft de FDF een persbericht over de bijeenkomst die vanmiddag tot iets over 14:00 plaatsvond uitgebracht.

NOG GEEN BETER VOORSTEL VOOR VERBETERING VERDIENMODEL DAN FARMERFRIENDLY

Vandaag vond in Utrecht het tweede gesprek plaats tussen de FarmerFriendly-partners (DDB, FDF, NAV, NFO, NVP), CBL, LTO, partijen uit de levensmiddelenindustrie en de Rabobank over het verbeteren van het verdienmodel voor de Nederlandse boeren.

Tijdens het eerste gesprek op 14 januari, presenteerde FDF het Keurmerk FarmerFriendly. De afspraak werd toen gemaakt dat op 10 februari, inhoudelijk, op FarmerFriendly zou worden gereageerd door de overige partijen én werd van ons als FarmerFriendly partners gevraagd met open blik naar andere initiatieven te kijken.

Eén gebakje
Die opdracht hebben we serieus op ons genomen. Naar aanleiding van het onderzoek naar keurmerken en korte ketens, vroeg vicevoorzitter Jos Ubels voorafgaand aan de vergadering even de aandacht, om één van de aanwezigen te verrassen met een slagroomgebakje met daarop het logo van FarmerFriendly. Verder kreeg niemand iets. Er ontstond enige verwarring, want waarom werd er slechts één gebakje uitgedeeld en waarom juist aan deze ene persoon?

Inderdaad, legde Jos uit: waarom zou je slechts één partij/persoon/leverancier een gebakje gunnen terwijl alle partijen/personen/leveranciers dezelfde inzet tonen, dezelfde inspanningen leveren en daardoor evenveel recht hebben op een extraatje…

Dit gebakje was symbolisch voor de huidige Keurmerken in de markt en het ketenbeheer dat we zien in de korte keten: doordat slechts een zeer beperkt deel van de totale keten een extraatje kan krijgen, voelen velen zich ontevreden en te kort gedaan.
Met FarmerFriendly willen we aan die onrechtvaardigheid een einde maken.
Na deze boodschap, was er voor iedereen een FarmerFriendly gebakje.

Nobele doelen
Het CBL presenteerde een aantal punten die de positie van boeren moeten verbeteren. Veel nobele doelen voor de middellange termijn. Over deze punten is uitvoerig gediscussieerd. Er moet juist op de korte termijn geld op het boerenerf komen! Voor de andere ketenpartijen blijkt FarmerFriendly echter moeilijk te liggen hoewel we geen argumenten hebben gehoord waarom FarmerFriendly niet zou kunnen.
Opnieuw heeft iedereen zich verbonden aan de reeds gemaakte afspraak dat we uiterlijk 2 april een beter verdienmodel voor de boeren accepteren.

Keurmerken
Na de presentatie van het CBL, hebben de FarmerFriendly partners hun resultaten van het onderzoek naar Keurmerken in de markt gepresenteerd waaronder het ‘Beter voor’ Keurmerk, ‘On the way to PlanetProof’, en Keurmerken in de pluimveesector, waarbij we de kosten en opbrengsten door deze Keurmerken voor de boeren in kaart hebben gebracht naast de bestaande prijs- en kostenontwikkeling. Duidelijk werd al snel dat via de bestaande methodiek, er geen beter verdienmodel zal worden bereikt: geen van de Keurmerken hebben de afgelopen jaren de kloof tussen kostprijs en opbrengstprijs kleiner gemaakt.

Marktmacht
Met een korte presentatie van FDF-voorzitter Mark van den Oever over marktmacht in de keten, ging de discussie vervolgens flink de diepte in. Waarbij ook dé essentiële vraag op tafel is gelegd: horen we 2 april een ‘ja’ of een ‘nee’ op FarmerFriendly.

Alhoewel er vanuit de overige ketenpartijen nu nog geen oplossing of beter alternatief is gepresenteerd voor verbetering van het verdienmodel voor de boer, hebben alle partijen nog tot 2 april de gelegenheid om daarop een antwoord te vinden.

Voor het CBL, LTO en de zuivelsector was het belangrijk dat op 2 april meer partijen aan tafel zitten. Alhoewel wij daarin geen meerwaarde zien, hebben we aangegeven dat een beperkte uitbreiding van partijen voor ons akkoord is, maar de afspraak dat er op 2 april overeenkomst moet komen over het voorstel dat daadwerkelijk het verdienmodel van de boer zal verbeteren, blijft staan, daarover waren alle partijen het eens. En dat is positief.

UPDATE: 11 februari |18:15 uur

Vanmiddag reageerde Mark van den Oever op het gesprek gisteren en bovenstaande tekst.UPDATE: 13 februari |21:30

Verschillende vlogs volgden de afgelopen dagen:

Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveerhouderij betuigde steun aan Farmer Friendly (zie comment #46 en #56 hieronder):

Jos Ubels, bestuurslid van de FDF, bracht vanmiddag een snerend vlog uit richting het CBL:

Ook Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland, kwam met een vlog:
Dit artikel afdrukken
Nog 5
Je hebt 0 van de 5 kado-artikelen gelezen.
Op 10 juni krijg je nieuwe kado-artikelen.

Als betalend lid lees je zoveel artikelen als je wilt, én je steunt Foodlog