We bekeken het rapport en constateerden dat de Commissie een hele rits successen rapporteert. We citeren:

Resultaten en belangrijkste mijlpalen tot nu toe

1 januari 2012.
De primaire sector (varkenshouderij) legt op basis van een verordening van het Productschap voor Vee en Vlees vast geen gebruik meer te maken van kritische 3e en 4e generatie antibiotica, en verankert deze regels in beide IKB-systemen, inclusief de relatie tussen dierenarts en het primaire bedrijf.

8 maart 2012.
Start van de Stuurgroep Ketenkwaliteitssysteem – onder de naam Uitvoeringscommissie Varkensvleesketen – om onder leiding van mevrouw Renée Bergkamp invulling te geven aan een nieuwe, marktgestuurde infrastructuur voor varkensvlees.

10 mei 2012.
Verbond van Den Bosch stelt tijdens een gezamenlijke bijeenkomst een regieorgaan in, en verwelkomt vijf nieuwe partners in haar midden.

8 juni 2012.
Brabantse gemeenten pakken gezamenlijk onder de vlag van de Stuurgroep Dynamisch Platteland hun rol op om een versnipperde aanpak op vestigings- en ontwikkelingsvoorwaarden voor veehouderijen tegen te gaan.

14 juni 2012.
De supermarkten in Nederland kondigen aan voor medio 2013 met uniforme inkoopspecificaties te komen om zo uiterlijk 2020 een hoger basisniveau voor duurzaam vlees te waarborgen, en onderschrijven met deze stap feitelijk één van de hoofdmaatregelen van het Verbond van Den Bosch: de retail als koploper.

3 september 2012.
Start van de Stuurgroep Lokale Inpassing om onder leiding van de heer Jeroen Naaijkens na te denken over hoe invulling te geven aan de noodzakelijke verbinding tussen de twee pijlers onder het Verbond van Den Bosch: een gecoördineerde ketenaanpak en lokale inpassing van dierlijke productie.

29 oktober 2012.
Filosofie, denklijn en werkwijze van het Verbond van Den Bosch zijn de leidraad voor het landbouwbeleid in het regeerakkoord tussen VVD en PvdA voor het kabinet Rutte II.

19 november 2012.
Uitvoeringscommissie Varkensvleesketen start overleg met NVWA over nieuw toezichtmodel op privaat ketenkwaliteitssysteem voor de varkenshouderij.

27 november 2012.
Overleg tussen retail en pluimveesector over nieuwe inkoopspecificaties voor pluimveevlees, onder leiding van Hans Alders en gefaciliteerd door Productschap voor Pluimvee en Eieren, wordt onder de vlag van het Verbond van Den Bosch gebracht.

29 november 2012.
Verbond van Den Bosch bespreekt tijdens tweede gezamenlijke bijeenkomst de voortgang die met de ingezette beweging wordt gemaakt.

1 januari 2013.
De Nederlandse supermarkten operationaliseren hun binnenlandse en buitenlandse sourcing voor antibioticagezond varkensvlees volgens bovenwettelijke inkoopeisen vastgelegd in Global GAP.

25 januari 2013.
Start van de Stuurgroep Sluiten Kringlopen om onder leiding van de heer Ad Hectors focus aan te brengen en snelheid te maken, o.a. door bestaande landelijke initiatieven te verbinden. Mestverwerking maakt integraal onderdeel uit van de focus, maar is geen doel op zich: de stuurgroep zal zich richten op de gehele kringloop en grondstoffenproblematiek, en zal bestaan uit alle betrokken ketenpartijen, ook van buiten de agrofoodsector.

26 februari 2013.
Het CBL en de pluimveevleessector maken de uniforme inkoopspecificaties voor duurzaam pluimveevlees wereldkundig onder de noemer “Kip van Morgen”.

23 mei 2013.
Het CBL en de varkensvleessector maken de uniforme inkoopspecificaties voor duurzaam varkensvlees wereldkundig onder de noemer “Duurzaam Varkensvlees”.


Vreemd
Terwijl de Kip van Morgen niet van de grond komt, er heibel is over mest en kringlopen (met name op de Brabantse zandgronden), de Brabantse Zorgvuldigheidsscore heel Brabant op slot heeft gezet, de varkensboeren morren omdat ze niet meer weten hoe ze de volgende maand financieel nog moeten halen en het toch al geplaagde VION zucht over het verschil in betaaltermijn aan zijn boerenleveranciers en zijn afnemers, constateert Van Doorn dat het geweldig gaat. Hij is zo wijs in zijn rapport te constateren dat Het Verbond van Den Bosch dat de Commissie Van Doorn de wereld in moest helpen zelf geen verantwoordelijkheden had, maar slechts bedoeld was als 'beweging'. Die heeft geleid tot, zo zegt Van Doorn in zijn slotrapport, succesvolle instituten en regieorganen die hij aanbeveelt de teugels vooral strak te houden.

Zelf gaat hij met stille trom. Er is zelfs geen karig kopje afscheidskoffie gedronken op de toch klinkende lijst resultaten. Naar verluidt wilde niemand de Commissie meer financieren. Dat is toch vreemd als je de lijst van successen leest en je realiseert dat er best nog wat problemen op te lossen zijn.

Fotocredits: Van Doorn tijdens zijn Ravelijnlezing, Strategic Board ZWN
Dit artikel afdrukken