Geen vlees, wel vlees of welk vlees en in welke mate van eerlijke verdeling is een onderwerp dat verkleefd is geraakt met Foodlog. Daarom berichten we toch over de vragen die Tweede Kamerleden Rog (CDA) en Geurts (CDA) stellen aan de staatssecretaris van OCW over de inhoud van het eindexamen Nederlands voor de Havo zoals dat eergisteren werd afgenomen. De vragen luiden:

1. Bent u bekend met de inhoud van het onderdeel begrijpend lezen van het examenvak Nederlands voor havo van dit jaar?
2. Bent u het met de leden van het CDA eens dat het op zijn zachtst gezegd merkwaardig is dat een interview met professor Roos Vonk in de Volkskrant van 28 augustus 2010, die is berispt door de Radboud Universiteit voor haar onzorgvuldig professioneel handelen, wordt gebruikt voor het eindexamen Nederlands voor havisten? Zo nee, waarom niet?
3. Bent u het verder met deze leden eens dat dit temeer merkwaardig is aangezien het gebruikte interview gaat over de moraliteit van het eten van vlees, dat is gebaseerd op het wetenschappelijke onderzoek van Vonk en professor Stapel waarvan in 2011 is gebleken dat het onderzoek is gebaseerd op gefingeerd onderzoeksmateriaal? Zo nee, waarom niet? Vindt u het op zijn plaats dat het College voor Examens een tekst gebruikt, voor kinderen in een ontvankelijke leeftijd, waarin vleeseters worden weggezet als asociale en domme mensen? Zo ja, waarom?
4. Was hier niet op zijn minst een noot of vermelding op zijn plaats geweest waarin zowel van de berisping als van het gefingeerde onderzoeksmateriaal melding werd gemaakt?
5. Bent u bereid om het gesprek aan te gaan met het College voor Examens over de keuze van dit interview? Zo nee, waarom niet?


Het CDA lijkt de F-vraag te stellen: mag de examinator - een overheidsfunctionaris - 'framen'? Framen is het in omloop brengen van waarden, normen en attitudes die nog niet of onvoldoende in het geldende cultureel besef zijn verankerd. Framing kan plaatsvinden vanuit ideologische motieven van deelgroepen waaruit de maatschappij is samengesteld of vanuit bredere culturele opvattingen. De vraag is dus eigenlijk: hoe representatief is de al dan niet niet-meer-vleesculturele identiteit van Nederland?

Fotocredits: screenshot kop in Volkskrant
Dit artikel afdrukken