1. De huidige impasse in het stikstofdossier leidt nu al, en gaat nog tot veel meer onnodige economische schade leiden.

2. Er is veel te eenzijdig ingezet op alleen de agrarische sector. Het is een technische en tactische blunder dat andere sectoren voorlopig worden ontzien.

3. Het door LNV op 4 oktober 2019 gepubliceerde ”Aanpak Stikstofproblematiek” is boterzacht en juridisch niet houdbaar o.a. omdat de latente ruimte (niet alle stallen zitten momenteel vol) mag worden gesaldeerd. Het is ernstig onvolledig c.q. onvoldoende én juridisch niet houdbaar om de bouw vlot te trekken.

4. Sommige provincies hebben het probleem van de latente ruimte geprobeerd te corrigeren c.q. te herstellen met als gevolg dat zij de kop van Jut zijn geworden.

5. Er moet zo spoedig mogelijk een totaal programma worden gemaakt waarin wordt vastgelegd dat binnen 10 jaar de stikstofemissie van alle sectoren moet zijn gehalveerd. Er dienen tussendoelen te worden gesteld. Des- noods in een noodwet. Dit in tegenstelling tot de boterzachte en onduidelijke aanpak in het plan van 4 oktober 2019. Er is al veel te veel tijd verloren gegaan sinds 29 mei 2019.

6. Er moeten onmiddellijk maatregelen worden getroffen om stikstofemissies te reduceren zoals integraal naar 100/90 km/uur op alle Nederlandse snelwegen en zo spoedig mogelijk overgaan op rekening rijden.

7. Vliegtax op tickets zo snel mogelijk naar € 100/ticket. Dit punt is evenals punt 6 van groot belang om de agrarische sector te laten zien dat iedereen moet inleveren.

8. Biomassastook zal op korte termijn gaan leiden tot meer stikstofemissies en daardoor het probleem nog vergroten: andere sectoren zullen meer stikstof in moeten gaan leveren als gevolg van deze 11,4 miljard kos- tende ecologische waanzin. Stop met onmiddellijke ingang met subsidies op biomassa stook. Zet de vrijkomende miljarden in voor een warme sanering en verduurzaming van boerenbedrijven in plaats van voor vergroting van het stikstofprobleem.

9. De RvS heeft al eens geoordeeld over het RIVM meetnet, depositieberekeningen, etc. en deze als voldoende nauwkeurig beoordeeld voor besluitvorming1. Waarom weet LNV dit niet?

10. De Nederlandse regering dient de Europese Commissie te verzoeken om een inbreukprocedure te starten tegen Duitsland, België, Denemarken en Frankrijk wegens onvolledig uitvoeren van de Habitatrichtlijn onder verwijzing naar de “stikstofuitspraak” van het Europese Hof van november 2018.

11. Er dient overleg te worden gestart met in het stikstofdossier actieve milieuorganisaties over een totaal programma, op basis waarvan deze organisaties mogelijk
akkoord zouden kunnen gaan met voorlopig afzien van nieuwe juridische procedures.

12. Het stuk van 4 oktober is het resultaat van werk van LNV sinds 29 mei 2019. LNV is kennelijk niet in staat om het stikstofdossier adequaat te behandelen. Er moet een nieuwe neutrale minister van LNV komen. LNV moet te zijner tijd weer terug naar EZ met een neutrale staatssecretaris.

1 In de zaak tegen de natuurvergunning van RWE, besluit van 19 juni 2012 (kenmerk 2012-26657).

UPDATE, 18 oktober, 9:00 uur: het plenaire debat van gisteravond is hieronder onverkort na te luisteren en kijken.
Dit artikel afdrukken