Jaap Graveland

Jaap Graveland

natuurinclusieve landbouw, informatievoorziening natuur

Biografie

Studie populatiebiologie Wageningen UR, gepromoveerd op lage reproductie door calciumgebrek van zangvogels op de arme zandgronden in relatie tot bodemverzuring.

Werkt bij Rijkswaterstaat, in...

Studie populatiebiologie Wageningen UR, gepromoveerd op lage reproductie door calciumgebrek van zangvogels op de arme zandgronden in relatie tot bodemverzuring.

Werkt bij Rijkswaterstaat, in informatievoorziening. Focus: 1) informatievoorziening natuur, 2) procesverbetering in informatie- en datamanagement algemeen

Actief als vrijwilliger bij Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard:
- coördinator erfvogelwerkgroep: initieert projecten in Zuid-Holland om met
  erfeigenaren erven geschikter te maken voor vogels die door modernisering in de
  knel komen: uilen, zwaluwen, etc.
- neemt als vertegenwoordiger van vrijwilligersgroepen deel aan bestuurlijk overleg
  over uitvoering van agrarisch natuurbeheer voor weidevogels in Zuid-Holland
- columnist “Natuur dicht bij huis” in weekblad IJssel en Lekstreek
- zit in bestuur natuurbeheercollectief, waarin natuurorganisaties en boerenorganisaties het beheer en de pacht regelen voor 2250 ha natuurgebied in de Krimpenerwaard, onderdeel van het landelijke Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Is er van overtuigd dat
1) alleen natuurinclusieve melkveehouderij een toekomst heeft in Nederland,
2) dat de melkprijs daarvoor wat omhoog moet,
3) dat die meerprijs rechtstreeks naar de boeren moet,

En heeft berekend dat die meerprijs beperkt is als besparing op maatschappelijke kosten t.o.v. van de huidige melkveehouderij (CO2/broeikas, slechte waterkwaliteit en natuurschade door overmatige N en P uitstoot, rotte funderingen door bodemdaling) wordt ingezet om de boeren een eerlijker prijs voor hun producten te geven. landbouconsumenten en natuur

Bericht versturen voltooid.

sluit
Je bericht is succesvol verstuurd.