Het CDA doet zich bij monde van zijn fractieleider weer horen over landbouw. Dat is lange tijd anders geweest. Nu keer op keer landbouw en voedsel de gemoederen in de Kamer bezighouden, moet ook het CDA zich weer nadrukkelijk positioneren op het gebied van landbouw.
Na zijn pleidooi voor een zelfvoorzienende landbouw in een geopolitiek in kampen verdeelde wereld, bleek Buma ook bij de Algemene Beschouwingen een verdere landbouwrichting in te slaan.

Teruggave 'naïef'
Buma keerde zich tegen het teruggeven van akkerbouwgronden aan de natuur. Daarmee keert hij zich tegen het bestaande beleid. Boerderij schrijft dat Buma het naïef vindt dat Nederland de meest vruchtbare landbouwgrond ter wereld uit productie neemt terwijl er een groot wereldvoedselvraagstuk is. "De wereldbevolking groeit en Nederland heeft de kennis en kunde om bij te dragen aan de productie van voldoende voedsel in de wereld", zei Buma gisteren in de Kamer.

Voor Marianne Thieme van de PvdD was onduidelijk welke kant Buma met zijn pleidooi op wil. Ze zei in het debat. "Als u zelfvoorzienend wil worden qua voedsel kunnen we ook geen veevoer meer invoeren. Dat betekent een reductie van de veestapel met 70 procent. Dan zijn we het eens." Toch bleek dat niet de bedoeling van Buma. Hij wil een voedselvoorziening die geheel in Europa wordt verzorgd, inclusief vleesproductie, veevoer en mais en dus met minder natuur. Critici vragen zich af of het in ieder geval in Nederland niet een beetje minder intensief zou kunnen. Een fors aantal land- en tuinbouwsectoren heeft zichzelf in de nesten gewerkt door een te ruim aanbod te creëren. Dat heeft gezorgd voor uitgeholde boerenbalansen als gevolg van prijsbederf.

Belangrijk landbouwpotentieel in Oekraïne en Oost-Europa
Een recente analyse laat bovendien zien dat een van de kernredenen van het conflict met Rusland gelegen is in de grootse Europese en Amerikaanse plannen voor een hoogproductieve landbouw op het vruchtbare grondgebied van Oekraïne. Daarom wil de EU Oekraïne graag binnen zijn invloedssfeer.
Ook in Oost-Europa bestaan belangrijke kansen voor intensivering van de landbouw. Het in Nederland in natuur omgezette landbouwpotentieel valt daarbij in termen van productie in het niet. Bovendien zullen de kosten van die productie elders in Europa aanmerkelijk lager liggen. Dat geldt zeker als daar Nederlandse kennis voor wordt gebruikt. Een daadwerkelijk op zelfvoorziening gerichte EU zou dan ook niet voor productie in Nederland, maar voor het productief maken van kennis uit Nederland moeten kiezen.

Sybrand Buma, European People's Party - EPP
Dit artikel afdrukken