Vanmiddag presenteerde de ervaren openbaar bestuurder Johan Remkes (lid van de VVD) in Nieuwspoort het zeer kritische advies van zijn stikstofcommissie over het stikstofbeleid dat Nederland zich op langere termijn zou moeten wensen.

Het advies volgt op een eerder advies ('Niet alles kan') om met name de bouw in Nederland vlot te trekken.

De minister presenteerde in april van dit jaar namens het kabinet het plan Structurele Aanpak Stikstof (SAS).

Remkes vindt de kabinetsplannen nadrukkelijk tekortschieten. Bovendien lijken ze te veel op beleid dat door de Raad van State is afgeschoten als strijdig met Europese wet- een regelgeving. "Het college kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de voorgestelde structurele aanpak overeenkomsten vertoont met het PAS (het oude systeem). Er lijkt sprake van het zoeken naar rek en ruimte", volgens Remkes. Daarmee verwijst zijn commissie naar de als rekenkundig gesjoemel aan te merken pogingen van Nederland om stikstofruimte te creëren binnen het door de Raad van State als juridisch onhoudbaar aangemerkte Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het nieuwe SAS zou niets van dat oordeel hebben geleerd en opnieuw proberen ruimte voor extra stikstofvervuiling te maken waar die niet kan bestaan.

Het kabinet meent de reductie van de stikstofuitstoot in 2030 te mogen beperken tot 26%. Volgens de commissie moet de reductie 50% gaan bedragen en bovendien een resultaatsverplichting zijn in plaats van een streven. Herstel van natuur zonder stikstofreductie is geen optie, vindt Remkes. "Dat zou dweilen met de kraan open zijn." Hij wijst erop dat er nog een lange weg met flinke maatregelen voor met name de Nederlandse veehouderij te gaan is. Na een lange ruzie tussen boeren en RIVM is eindelijk vastgesteld dat die verantwoordelijk is voor een dikke 40% van de stikstofuitstoot in de vorm van ammoniak (NH3). Die wil Remkes nadrukkelijk omlaag. Dat zal consequenties voor de Nederlandse veestapel hebben.

De persconferenties van Remkes is na te luisteren:

Dit artikel afdrukken