De regelgeving was vooral gemaakt om emissies uit de veehouderij te reguleren teneinde aangewezen Natura-2000 natuurgebieden te sparen.

Nu de regelgeving is afgeschoten, blijkt die opeens alle activiteiten in Nederland te betreffen. Bouwprojecten op alle fronten - wegen, bedrijfscomplexen, woningen en luchthavens - worden geraakt.

D66 ziet er een argument in om de veestapel die volgens officiële berekeningen de helft van de stikstof-uitstoot in ons land veroorzaakt, drastisch in te krimpen. Er zijn immers grotere belangen die ook de coalitiepartijen in het kabinet moeilijk zullen kunnen ontkennen.

Omdat het politiek een gevoelig onderwerp is, vermeed tot voor enkele maanden ook D66-landbouwwoordvoerder Tjeerd de Groot zorgvuldig om over de reductie van landbouwdieren in Nederland te spreken. De aantallen dieren moesten 'resulteren' uit de gemaakte keuze voor een circulaire landbouw door het kabinet. Nu de infrastructuur van niet-landbouwend Nederland en burgers in het geding brengt, maakt De Groot die keuze wel. Hij maakte die koersverandering onlangs voor het eerst bekend op de NPO1-radio.

De vraag is dan ook hoe D66 dit plan denkt te kunnen financieren
Volgens D66 moeten boeren financieel worden geholpen om te stoppen. Het kabinet maakte bekend daar flink wat extra middelen voor te hebben vrijgemaakt. Te betwijfelen valt echter of die toereikend zijn om de maar liefst de helft van de veehouderij uit te kopen. De vraag is dan ook hoe D66 dit plan denkt te kunnen financieren.

In het persbericht formuleert D66 de koerswijziging als volgt.

De Nederlandse veestapel moet de helft kleiner worden. Door 50 miljoen minder kippen en 6 miljoen varkens te houden, neemt de uitstoot van stikstof drastisch af en komt er ruimte voor woningbouw.

Kamerlid Tjeerd de Groot: “Van de Nederlandse stikstofuitstoot is 70% afkomstig van de landbouw, waarvan een groot gedeelte uit de intensieve veehouderij. Dat is enorm. Tegelijkertijd is de bijdrage van de intensieve veehouderij aan onze eigen economie nog geen 1%. De verhouding is compleet zoek.”

Financiële hulp voor de boer
D66 wil dat boeren de overstap maken naar kringlooplandbouw, die de aarde veel minder belast en beter is voor het dierenwelzijn. Ook leidt kringlooplandbouw tot fors minder dieren. Als boeren deze kans niet pakken, kunnen zij ervoor kiezen te stoppen. Bij beide keuzes gaat de overheid financieel helpen en bij beide keuzes wordt de veestapel gehalveerd. Dit kabinet moet de overgang naar kringlooplandbouw zo aantrekkelijk mogelijk maken.

Er is al een half miljard euro beschikbaar voor de inkrimping van de veestapel, waarbij boeren op een eerlijke manier worden uitgekocht. Minister Schouten moet daar nu snel mee beginnen, om vervolgens door te pakken: halveren.

Geen toekomst voor bio-industrie
De Groot: “De politiek moet nu een keuze maken. Jonge mensen willen een huis, maar kunnen het niet vinden. De woningbouw dreigt stil te vallen door de stikstofproblematiek. Ook de aanleg van wegen en openbaar vervoer loopt daardoor gevaar. En de schade van stikstof voor de natuur is veel te groot. Het wordt tijd dat er verantwoordelijkheid genomen wordt en dat de rest van de Tweede Kamer zich achter deze keuze schaart. Voor bio-industrie is geen toekomst meer: Nederland is een postzegel waar veel te veel kippen, varkens en geiten worden gehouden.”

Stikstof, waarom is het slecht?
Een overdaad aan stikstof schaadt de natuur, de mens en het water. Veel planten en bomen worden vatbaar voor ziekte en droogte. Anderen doen het door stikstof zó goed, dat ze andere soorten verdringen. Vogels en insecten die van die planten leven verdwijnen vervolgens ook. Na de uitspraak van de Raad van State moet Nederland minder stikstof uitstoten.Dit artikel afdrukken