Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum inventariseerde natuurorganisatie Floron enkele zogenoemde kilometerhokken opnieuw, schrijft Nature Today. Een kilometerhok is een vierkant gebied van 1×1 kilometer waarbinnen de biodiversiteit in kaart gebracht gebracht wordt.

Kilometerhok 98-488 is een zeer gevarieerd stuk natuurgebied bij Zandvoort aan Zee. Het bestaat uit deels met bos begroeide open duinen, een mountainbikeroute, een deel van het Circuit Zandvoort, een vakantiepark, een woonwijk, sportvelden en duinplassen. Tussen maart en september werd het kilometerhok 6 keer bezocht om planten te inventariseren. Hoe vaker een inventarisatie plaats vindt, hoe groter de kans dat je meer planten aantreft. In totaal werden er dit jaar 351 soorten geteld. In de jaren 1983, 1990 en 1992 waren dat respectievelijk 182, 219 en 204 plantensoorten.

Van de soorten die in 1990 in het kilometerhok groeiden, werd 80% teruggevonden. Opvallender is dat er in 2018 bijna twee keer zoveel soorten zijn gevonden als 30 jaar geleden. Onder de nieuwkomers zijn plantensoorten die het goed doen in 'natte duinvalleien', zoals Parnassia en Vierrijige ogentroost, maar ook 'tuinvlieders' en stadssoorten als Kruipklokje, Slaapmutsje en Kransmuur.

Bepaalde planten hebben kunnen profiteren van het stopzetten van de waterwinning in het aangrenzende Nationaal Park Zuid-Kennemerland, waardoor het grondwaterpeil met enkele meters steeg. Ook is de de verandering in de samenstelling van de gevonden soorten toe te schrijven aan "vermesting en het ouder worden van het gebied waardoor verruiging en verbossing toenemen, en aan de toename van verstedelijking en de daarmee samenhangende recreatie", aldus Floron.

Tot dit jaar waren er sinds 1850 in totaal 368 soorten waargenomen in kilometerhok 98-488. Daar zijn er nu precies 100 bijgekomen; het totaal aantal ooit waargenomen soorten nam toe tot 468.
Dit artikel afdrukken