De organisaties POV (varkens), NMV en DDB (melkvee), Farmers Defence Force en Stichting Stikstofclaim hebben het plan de laatste dagen openlijk naar de prullenbak verwezen. Niet alleen wordt grote kanttekeningen geplaatst bij de inhoud van het voorstel, ook wordt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak solistisch optreden verweten.

Zo gaf de POV aan dat het stikstofplan 'geen enkel mandaat' heeft en verklaart dat Van der Tak dit plan 'heeft opgelegd aan de boeren'. Alleen al daarom kan de belangenbehartiger voor de varkenshouderij, waarin het verleden LTO Varkenshouderij en de NVV in zijn opgegaan, niet akkoord gaan met het plan. De POV laat dan ook weten 'ervan uit te gaan dat het stikstofplan 'Een duurzaam evenwicht' niet geldt voor varkenshouders.

Geen verbindende kwaliteiten
Ook Stichting Stikstofclaim noemt de handelswijze in een verklaring zondagavond (30 mei) van Van der Tak 'geen toonbeeld van verbindende kwaliteiten'. Toch noemt de organisatie de inhoud van het stikstofplan een 'grotere splijtzwam.' Stikstofclaim constateert dat het plan absoluut niet evenwichtig is, daarbij wijzend op de ruim €17,5 miljard die het plan de komende 10 jaar moet kosten. "Van boeren wordt een groot offer gevraagd, zij moeten een groot deel van hun rechten en ontwikkelruimte afstaan. Ook van de samenleving wordt een groot offer gevraagd: zij betalen via belastingen de rekening."

Maar van natuurorganisaties wordt geen enkele harde resultaatverplichting gevraagd op het gebied van biodiversiteit, constateert Stikstofclaim. "Zonder dergelijke garanties, gaat er geen Duurzaam Evenwicht ontstaan. De baten van dit plan, welke verbetering van de natuur mogen we verwachten, ontbreekt volledig." Stikstofclaim verwacht dat de kans groot is dat 'dit kostbare pakket straks geen meetbaar effect heeft op de biodiversiteit'. De organisatie vreest dat de agrarische sector dan opnieuw een pakket aan maatregelen staat te verwachten.

Zichzelf afrekenen op
Het meetbare effect komt op korte termijn ook niet van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens het planbureau is het stikstofplan niet gedetailleerd genoeg en bieden de doelen en maatregelen nog interpretatieruimte. Het PBL plaatst in een reflectie op het stikstofplan al vast enkele kritische kanttekeningen. Zo is het volgens het planbureau niet duidelijk waarop de 5 deelnemende organisaties aan het plan zichzelf op afrekenen, gelet op de miljardeninvestering die wordt gevraagd. "Welke inhoudelijke aanpassingen voorzien zij als de doelen niet worden gehaald?"

Het PBL noemt het voorgestelde tempo van de plannen hoog. Zij noemt het bureau het breed invoeren van technische innovaties in stallen een risico, omdat deze zich deels nog moeten bewijzen in de praktijk. Ook is de pure focus op stikstof een gevaar, omdat later ook de reductie van andere broeikasgassen bij het aanscherpen van klimaatdoelen in beeld kunnen komen. "Het is niet uitgesloten dat de voorgestelde technische investeringen later versneld moeten worden afgeschreven als de klimaatdoelstellingen worden aangescherpt.".

Juridisch kwetsbaar
Ook het verplaatsen van bedrijven vraagt een aanzienlijke opgave van de landinrichting. Het PBL wijst ook op het tempo waarin de natuur moet worden hersteld en uitgebreid. "De snelheid wordt opgeschroefd, terwijl er signalen zijn signalen zijn dat de provincies door de al geplande extra investeringen nu al voor aanzienlijke uitvoeringsopgaven staan." Ook kan volgens het PBL het voornemen om de stikstofwinst eerst te benutten voor economische ontwikkeling (zoals woningbouw) en later pas te investeren in natuur, juridisch kwetsbaar zijn.

Op Boerderij ziet de al decennia anonieme, maar gezaghebbende columnist Vergaderboer ook dat de boeren zich roeren. Onverstandig en onnodig, schrijft hij. Farmers Defence Force is laaiend en kraakt het hele plan af. Men dreigt zelfs naar de rechter te gaan als hun leden schade ondervinden van het LTO-plan. Harm Wiegersma van de NMV mist het vooroverleg en het percentage dat andere bedrijfstakken inleveren. Het bekende beeld. Verdeeld, zelfs agressief reageren op de nieuwe LTO-voorzitter, die zijn nek uitsteekt. En meteen maar de sloophamer erbij om zijn voorgestelde bouwwerk af te breken.

Vergaderboer vindt het stikstofplan van LTO een goed plan omdat de boeren ermee in de aanval gaan. Daarmee kiezen ze de beste verdediging. Zeker in tijden van kabinetsformatie waarin het beter is met oplossingen dan met problemen te komen.
En duidelijk mag zijn waarom: in samenwerking met Natuur&Milieu, Natuurmonumenten en alle werkgevers van VNO-NCW eist LTO Nederland nu €15 miljard om de stikstofproblemen op te lossen. Dat is serieus geld en biedt perspectief

Vergaderboer refereert aan het feit dat de Nederlandse Mekveehoudersvakbond (NMV), de Dutch Dairymen Board (DDB) en de Farmers Defence Force (FDF) de afgelopen jaren niets bereikten. Ondanks de trekkeracties is er een slecht stikstofplan in de Kamer aangenomen. [..] FDF probeerde met een voorstel de supermarkten te bewegen een percentage van de omzet aan de boeren te doen toekomen. Ze werden bekwaam met een kluitje in het riet gestuurd en bereikten niets. [..] Maar we hadden toch het Landbouw Collectief, Harm Wiegersma? Daar zaten we met z'n allen aan tafel. En u weet toch ook dat er niets uit is gekomen?

Alle acties hebben niet meer opgeleverd dan publiciteit. Daarom moeten we blij zijn dat LTO nu het voortouw neemt, zegt Vergaderboer, gelukkig met steun van NAJK, de organisatie van jonge boeren, die lovend is over het initiatief. Dat is tenminste constructief, zucht Vergaderboer positief. Dus, allemaal achter het LTO-plan gaan staan. Dan hebben we een kans dat er bij de kabinetsformatie mogelijkheden voor de landbouw worden meegenomen. En duidelijk mag zijn waarom: in samenwerking met Natuur&Milieu, Natuurmonumenten en alle werkgevers van VNO-NCW eist LTO Nederland nu €15 miljard om de stikstofproblemen op te lossen. Dat is serieus geld en biedt perspectief.
Bovenstaand artikel van Eric de Lijster maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Foodlog en Boerenbusiness. De tekst in het kader is de verantwoordelijkheid van Foodlog.
Dit artikel afdrukken