Vanmiddag werd het klimaatakkoord voor de landbouw gepresenteerd. Het volgt de grote lijnen die al bekend waren: het kabinet trekt bijna een miljard uit voor een klimaatvriendelijke landbouw die tevens moet passen in de kringlooplandbouwambities van het ministerie van LNV. Het precieze bedrag van alle maatregelen komt uit op € 970 miljoen. De gelden komen over een verloop van jaren vrij.

Er komen stoppers- en verplaatsingsregelingen voor boeren rond kwetsbare natuurgebieden en landschappen die veel CO2 equivalenten uitstoten als gevolg van boerenactiviteit (veenweidegebied). Een en ander 'op basis van vrijwilligheid'. Het is wel rennen geblazen want het gaat alles bij elkaar niet om sommen waarmee grote groepen boeren met pensioen kunnen gaan en hun kinderen hun erfdeel kunnen geven.

Ook gaat het nodige geld naar technische maatregelen die de boerenactiviteit die eigenlijk als te vervuilend wordt beschouwd, toch mogelijk maken. Maatschappelijke partners moeten meehelpen om de investeringen die boeren moeten doen, helemaal sluitend te maken. Dat formuleert het akkoord als volgt: "Boeren, burgers, terreinbeheerders en consumenten komen in (klimaat)actie wanneer zij mogelijkheden en perspectieven zien. Deze perspectieven kunnen variëren van ‘informeren’ naar (financieel) waarderen. In dit deelakkoord zijn meerdere bouwstenen opgenomen, die samen een goede basis bieden voor het ontwikkelen van verdienmodellen, zowel in maatschappelijke waardering, betaalbaarheid voor consumenten alsook in beloning.
Zo zijn de te ontwikkelen (productspecifieke) carbon footprints bijvoorbeeld een goede basis om geobjectiveerd de klimaatprestatie van een product te tonen en de onderliggende inspanningen te waarderen."

De glasbouwsector krijgt €250 miljoen om met name zijn energiegebruik te verduurzamen; €51 miljoen is bestemd voor de aanplant van bomen. Boeren in veenweidegebied krijgen een ondersteunend budget van €276 miljoen dat vooral bestemd is om hen te helpen stoppen of hun bedrijven te verplaatsen. Voor duurzaam bodembeheer komt €28 miljoen beschikbaar. Voorts is €60 miljoen extra (boven de reeds bestemde €120 miljoen) vrijgemaakt om de varkenshouderij warm te saneren door een stoppersregeling. Met de gelden gaat de agrarische sector een uitstoot van niet de oorspronkelijk verwachtte 3,5 megaton, maar van 6 megaton realiseren. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Zo moest het - sympathiek - overkomen én flink wat meer ondersteunende miljoenen opleveren. In totaal leverde het €600 miljoen meer op. Volgens klimaat-NGO Urgenda is het niet genoeg en moet veel gerichter worden gewerkt aan inkrimping van de rundveehouderij.

Carola Schouten, minister van Landbouw, en Pieter van Geel, klimaattafelvoorzitter voor de Landbouw, tonen zich op Boerderij heel tevreden over het akkoord. Het is het beste van meerdere werelden en, zeggen ze, we hanteren niet 'de stok maar de wortel'. De overheid slaat niet, maar laat degenen rennen die hun kansen snappen.

De reacties in de verschillende boerenbladen laten zien dat de presentatie van het akkoord een beetje voor elk wat wils is. Volgens Pigbusiness slaagt het akkoord erin om niet te buigen voor de antiveelobby. Volgens Boerderij biedt het akkoord juist vrijwillige krimp. Het economisch georiënteerde Boerenbusiness meldt dat er nog €3,5 miljard financiering ontbreekt. Dat laatste op basis van uitspraken van boerenvoorman Marc Calon die vooralsnog net doet alsof hij het akkoord niet mede tot stand heeft doen komen: hij zei op BNR dat hij niet zomaar zal tekenen.

Een voorbeeld van elk wat wils: boerenpromotor Caroline van der Plas verwijt D66 Kamerlid Tjeerd de Groot dat hij een ander Klimaatakkoord heeft gelezen dan zij.


Het kabinet houdt het liefst eenvoudig en spreekt van ‘haalbaar en betaalbaar':


Klimaatakkoord - Klimaatakkoord hoofdstuk Landbouw en Landgebruik
  • Deel
Druk af