De Commissie Remkes schrijft in haar rapport dat de emissies van biomassa-installaties zullen resulteren in een toename van de depositie in een aantal Natura 2000-gebieden. Dat zijn de gebieden die door middel van het stikstofbeleid beschermd moeten worden. Het kan niet zo zijn dat duurzaam energiebeleid, duurzaam natuurbeleid weer ongedaan maakt.

Daarom is de commissie Remkes van mening dat er sprake moet zijn van een integrale benadering van duurzaamheidsvraagstukken, en dat de inzet van biomassa niet tegelijkertijd mag leiden tot een vergroting van andere lokale en regionale milieuopgaven.

Remkes ziet biomassa-installaties als een afzonderlijke deelsector binnen het stikstofbeleid. Ook die sector moet zijn eerlijke bijdrage leveren aan de vermindering van de emissies.

Remkes adviseert stopzetting van de stimulerende instrumenten voor deze biomassa-installaties, waardoor het financieel minder interessant wordt om kleinere biomassa-installaties te bouwen. Dit betekent dat het onlangs door wetenschappelijke experts en NGO's bepleitte afschaffen van de SDE+ subsidie ook door de commissie Remkes wordt ondersteund.

De commissie zegt zich te realiseren dat het effect van haar adviezen kan zijn dat de bouw van kleinere biomassa-installaties zal stoppen. In de praktijk zou het kunnen betekenen dat bijvoorbeeld het onlangs aangelegde warmtenet op houtstook in de gemeente Ede weer moet worden ontmanteld. Daar blijkt Remkes zich van bewust: "Het Adviescollege realiseert zich dat dit gevolgen heeft voor de manier waarop wordt voorzien in de warmtevraag in de bebouwde omgeving, dat dit op de korte termijn kan zorgen voor een toename van het gasgebruik en kan leiden tot iets langer behoud van gasgebruik."

Geconcludeerd mag worden dat het rapport behalve op het gebied van landbouw ook op het gebied van energiegebruik in Nederland tot diepgaande politieke discussie zal leiden. Er zullen keuzen gemaakt moeten worden nu ook deze hoge woorden eruit zijn. 'Duurzame' energie is in Nederland grotendeels synoniem met de stook van biomassa: nog niet zo lang geleden bleek 60% afkomstig uit de verbranding van biomassa.

Pikant: onlangs adviseerde het Planbureau voor de Leefomgeving vóór het gebruik van biomassa in Nederland. Een groep buitenlandse onderzoekers maakte er onlangs gehakt van door het onwetenschappelijk geklungel te noemen.
Dit artikel afdrukken