In een opinie-artikel op boerenvakblad Boerderij toont Bulle Koster zich verheugd over het nieuwe 'Actieplan Brandveilige Veestallen'. Het plan beschrijft het brandveiliger maken van bestaande stallen, een brandveiligere bedrijfsvoering (bewustwording) en hoe stalbranden beheersbaar te maken zijn. Ook registratie (data, oorzaken) en onderzoeksvragen om tot brandveiliger veestallen te komen maken deel uit van het plan. Uiteraard gaat het ook over communicatie en vertaling naar de praktijk.

Koster legt de vinger wat betreft dat laatste op een paar zere plekken. Zo staat in het plan dat de beschikbaarheid van bluswater geregeld moet worden. Dat is een heikel punt; al in 2007 werd een tekort aan bluswater beschreven en dat is alleen maar toegenomen. Zijn grootste bezwaar is dat het vooralsnog het zoveelste rapport is, want "met alleen rapporten blus je geen brand en voorkom je ook geen brand." Voorgestelde maatregelen moeten praktijk worden. En dat kan prima, zegt Koster. Richt daar dus ook de energie op.

"Boeren en hun gezinnen zouden eens een oefening moeten houden. Net zoals elk bedrijf een BHV-training en brandoefeningen houdt, zouden boerengezinnen ook een keer tijdens de koffie een goed gesprek met elkaar moeten hebben over wat te doen bij brand of andere calamiteiten. Spreek om te beginnen even af hoe je van elkaar weet waar iedereen is, waar je naar toe gaat bij ellende, wie de brandweer belt, enzovoort.

- Kijk bijvoorbeeld even wat er gebeurt als alle stroom van de stal door kortsluiting afgesloten is: doet in huis de doormelding het dan nog wel of zit de hele boel op 1 systeem?
- Wat spreken we af met de loonwerker? Kinderen en grote machines op hun erf zijn een dodelijke combinatie.
- Wat spreken we af met erfbetreders, waar is hun parkeerplek, wat zijn hun looplijnen?
- Als bij brand de stroom niet geleverd kan worden vormen sommige zonnepanelen ook een gevaar: wie sluit de zonnepanelen dan af?
- Vraag de brandweer of ze eens bij jullie willen kijken, of, nog mooier, willen oefenen! Vraag je verzekeraar eens om een bedrijfsrisico-analyse.
- De meeste branden beginnen aan het eind van de middag en het begin van de avond: klustijd. Ook over klussen en de werkplaats afspraken maken dus."

Veiligheid op het erf en in de stal is een zaak van iedereen, zegt Koster. "Goed bouwen, goed onderhouden, goed gebruiken, goede detectie (temperatuur, rook en gassen), goede doormelding, goede training en afspraken, goede beschikking over blusmiddelen. Dat kan niemand alleen, dat moeten alle partijen samen doen en samen betalen."

Tot slot wijst Koster expliciet naar 9 partijen die volgens hem actiever hun verantwoordelijkheid kunnen nemen: "de 2 banken die de Nederlandse agro financieren, de 2 verzekeringsmaatschappijen die alles verzekeren en de 5 inkooporganisaties die alle producten inkopen voor de winkels: help de boeren met veilige erven en veilige stallen! Ook voor jullie 9 geldt: maak oe waor!"

Voor de zoveelste maal en heel praktijkgericht zegt Koster beleefd doch dringend: ga eens wat doen zodat tweets als die hieronder, naar aanleiding van de jongste stalbrand in Nederland die alle media haalde, overbodig worden.
Dit artikel afdrukken