Op basis van geluiden van juristen berichtte Foodlog onlangs dat weidegang bij natuurgebieden zonder vergunning voortaan verboden zou zijn. Het publieke en boeren reageerden verrast. Hoe kan de wet van een land dat weidegang wil, nu juist verhinderen dat koeien en schapen niet meer zonder vergunning naar buiten mogen? Veel boeren hebben zo'n vergunning niet maar laten hun dieren wel buiten omdat ze daar de ruimte voor hebben.

Niettemin leek die conclusie toch echt voort te vloeien uit een uitspraak van de Raad van State in een zaak die door natuurbeschermingsorganisatie MOB was aangespannen tegen de Provincie Limburg.

Gisteren informeerde staatssecretaris Sharon Dijksma de Tweede Kamer over haar oplossing voor die vreemd aanvoelende consequenties van de wet. Op basis van een artikel in de Natuurbeschermingswet kan zij eigenhandig een maatregel invoeren die de uitspraak ongevaarlijk maakt.

Ongewenste onzekerheid en de gevolgen daarvan
De staatssecretaris laat weten dat de uitspraak van de Raad van State de weerslag is van het thans geldende wettelijke kader. De consequentie van de uitspraak is evenwel dat bij de agrarische sector onzekerheid is ontstaan, mede in het licht van dreigende handhavingsverzoeken. Veelal is sprake van sinds jaar en dag bestaand gebruik van de betrokken percelen. [...] De ontstane onzekerheid voor de agrarische sector en de lasten voor de sector en de bevoegde gezagen die het gevolg kunnen zijn van de uitspraak acht ik ongewenst. De onzekerheid en de lasten kunnen er ook toe leiden dat in en nabij Natura 2000-gebieden minder koeien in de wei worden gehouden en dat de dieren in plaats daarvan permanent op stal worden gehouden. Ook dat acht ik ongewenst.

Algemene Maatregel van Bestuur
Tegen die achtergrond heeft de staatssecretaris besloten gebruik te maken van de mogelijkheid die artikel 19da van de Natuurbeschermingswet 1998 bied. Ze mag besluiten bij Algemene Maatregel van Bestuur categorieën van activiteiten vrij te stellen van de vergunningplicht. Om verdere juridische problemen uit de weg te gaan (er zijn honderden van dergelijke cases aangespannen) maakt ze gebruik van dit paardenmiddel.

Ze zegt dan ook te zullen komen met een Algemene Maatregel van Bestuur die voor de toekomst voorziet in de mogelijkheid van een provinciale vrijstelling. Dit besluit zou Europeesrechtelijk verdedigbaar zijn.

Fotocredits: Natuurlijke begrazing, uitsnede, Fabio Bruno
Dit artikel afdrukken