Dat schrijft De Volkskrant. Vanmiddag om 16.00 uur geven de milieuorganisaties een persconferentie.

Een van de knelpunten in de klimaatonderhandelingen was van meet af aan het beprijzen van de CO2-uitstoot door bedrijven. Volgens de milieuorganisaties moeten grote vervuilers, zoals de chemische en zware industrie, meebetalen aan het verminderen van de CO2-uitstoot door een CO2-heffing van enkele tientjes per ton; de opbrengsten van die beprijzing zouden teruggesluisd moeten worden naar bedrijven die meer willen verduurzamen. Zowel het bedrijfsleven als het kabinet hebben daar moeite mee uit angst voor de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse industrie. De milieubeweging en de vakbond FNV vinden dat er veel te veel lasten bij burgers worden gelegd, terwijl het bedrijfsleven slechts in woorden en met allerlei ontsnappingsroutes mee hoeft te werken.


Minister Wiebes van Economische Zaken bedacht daarop een "uiterst complex compromis", schrijft de krant. Volgens dat 'geitenpaadje' zouden de 300 grootste CO2-producenten individueel een CO2-reductieplan moeten indienen bij Economische Zaken. Een onvoldoende plan zou tot een boete leiden. Volgens de milieuorganisaties is dat plan onwerkbaar omdat het ministerie de plannen niet kan beoordelen. Bovendien bevat de regeling de bepaling dat de boete vervalt indien geen sprake is van een 'gelijk speelveld' met andere landen. Aangezien daar in de praktijk vaak geen sprake van zal zijn, vindt de milieubeweging het geitenpaadje een wassen neus.

De milieuorganisaties dreigden begin deze maand al het Klimaatakkoord niet te ondertekenen omdat er op alle fronten blokkades waren. Nu stappen ze dus definitief op van de Klimaattafels waar het Akkoord wordt voorbereid. In september beoordeelde het Planbureau voor de Leefomgeving de plannen die de poldertafels voor de zomer hadden opgeleverd als 'te vaag' om zinvol op hun effectiviteit getoetst te kunnen worden.UPDATE, 16:00 uur: vanmiddag nam de Tweede Kamer de Klimaatwet aan die de doelstellingen van het Nederlandse klimaatakkoord vastlegt. Het initiatief van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66, VVD, CDA, SP en 50PLUS kreeg een meerderheid van 112 zetels, 27 Kamerleden stemden tegen. PVV en FvD vinden de wet te duur uitpakken en stemden tegen. De PvdD vindt de wet niet ver genoeg gaan en stemde daarom tegen. De wet beschrijft drie doelen. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent zijn teruggebracht ten opzichte van het referentiejaar 1990. In 2050 moet de reductie 95 procent bedragen. In 2050 moet bovendien de volledige elektriciteitsproductie duurzaam zijn.
De invulling van het beleid vindt plaats aan de Klimaattafels die onderverdeeld zijn in de sectoren elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik en mobiliteit. Als morgen geen Klimaatakkoord gepresenteerd kan worden, dan is er nu wel een wet, maar (nog) geen beleid.

UPDATE: 17:30 uur: tijdens de persconferentie (die later via deze pagina terug te zien zal zijn) benadrukten de milieuorganisaties te 'balen als een stekker', 'dit liever niet gedaan te hebben' en dat het Akkoord zowel groen als sociaal moet zijn. Joris Thijssen van Greenpeace stelde hard en duidelijk dat het Klimaatakkoord zoals de tafelaars zich dat voorstellen niet handhaafbaar is en daarom met zekerheid de doelen van 'Parijs' niet zal realiseren. Dat zijn harde uitspraken waar het kabinet rekening mee zal moeten houden omdat het nu zit met een wettelijk kader zonder bijpassend beleid én zonder medewerking van vocale groene en sociale partners als dat beleid niet handhaafbaarder wordt gemaakt. Werkgeversorganisatie VNO-NCW zette recent in op zachtere doelen en wellicht zelfs coulante handhaving. Op de vraag of er morgen toch nog een Klimaatakkoord kan worden verwacht als de andere gesprekspartners bereid zijn tot concessies aan de milieubeweging, antwoordde Thijssen dat er dan een 'Godswonder' moet gebeuren omdat de ambities te ver uit elkaar liggen.

UPDATE: 22:00 uur: ondanks het feit dat van een akkoord geen sprake is, laat Klimaattafelsvoorzitter Ed Nijpels de presentatie van het gewraakte Klimaatakkoord morgen gewoon doorgaan.

Dit artikel afdrukken