Stikstofdepositie als gevolg van biomassastook in de oude afgeschreven kolencentrale van Amer/RWE te Geertruidenberg doet de depositievermindering door de nog in te voeren snelheidsbeperking in het hele land grotendeels teniet. De kansen voor vliegveld Lelystad worden er ook niet beter op. Daar komt nog bij dat het de belastingbetaler ook nog eens €1,7 miljard kost. RWE mag volgens de nieuwe vergunning voor houtstook 1,5 miljoen kg/NOx en 50.000 kg NH3 (ammoniak) per jaar gaan uitstoten.

Is er wel regie op het stikstofdossier?

Alle beschermde natuurgebieden worden getroffen
In de Verenigde Staten, Canada en de Baltische landen moet voor de centrale in Geertruidenberg bos voor onder andere houtpellets en houtchips worden gekapt. Dat heeft negatieve gevolgen voor habitats en een negatieve invloed op biodiversiteit. De centrale wordt gestookt met zwaar gesubsidieerde kap. De benodigde houtmassa heeft een equivalent van circa 20.000 voetbalvelden per jaar, 29.000 bomen/dag, 21 bomen per minuut. Er moet 2.500.000 ton (2,5 miljard kg) biomassa per jaar worden geïmporteerd.

De voorgenomen snelheidsverlaging op de snelwegen wordt (groten)deels door deze vergunning teniet gedaan. Alle Nederlandse Natura 2000-gebieden worden door de stikstofemissie uit de 175 meter hoge schoorsteen van RWE/Amer getroffen
Deze biomassa wordt met vervuilende schepen naar de Amercentrale in Geertruidenberg vervoerd. Als gevolg van verbranding in de RWE centrale neemt de CO2-emissie van de centrale fors toe (20% meer dan bij kolenstook). De extra emissie versterkt dus de klimaatcrisis.

De voorgenomen snelheidsverlaging op de snelwegen wordt (groten)deels door deze vergunning teniet gedaan. Alle Nederlandse Natura 2000-gebieden worden door de stikstofemissie uit de 175 meter hoge schoorsteen van RWE/Amer getroffen. De belasting op de Biesbosch is circa 8 mol/ha/jaar. Op het Naardermeer 1 mol/ha/jaar. Op Duinen Vlieland/Terschelling/ Ameland /Schiermonnikoog zelfs nog 0,43 mol/ha/jaar. Het kabinet subsidieert deze vorm van ecologische waanzin met een subsidie van €1,7 miljard.

Er is kennelijk geen enkele vorm van afstemming geweest over deze vergunning met het ministerie van LNV en het kabinet; De negatieve consequenties van biomassa worden steeds meer duidelijk en ook door de Europese politiek erkend. Het is onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid gewoon doorgaat met grote biomassaprojecten, die in alle opzichten schadelijk zijn en waaraan miljarden aan belastinggeld wordt verspild.

Klimaat, biodiversiteit, luchtkwaliteit, beschikbare stikstofdepositieruimte voor boeren gaan erop achteruit. De enige die wint is RWE vanwege de subsidie die meer dan 1000% bedraagt van de waarde van de oude en op dit moment al lang afgeschreven naar biomassastook omgebouwde kolencentrale uit 1993.

Nog tot 28 januari 2020 beroep mogelijk
Tot 28 januari 2020 ligt een nieuwe natuurvergunning van de Amercentrale (eigenaar is RWE) ter visie. Op deze datum sluit de termijn om beroep in te stellen. MOB en Vereniging Leefmilieu stellen hiertegen beroep in. De nieuwe vergunning is om meerdere redenen opmerkelijk.

RWE wil naar 100% stook op hout/biomassa. Op dit moment mag maximaal 1.700.000 ton biomassa per jaar meegestookt worden. De bedoeling is om maximaal 2.500.000 ton biomassa per jaar te gaan verstoken, wat neerkomt op het volledig in bedrijf zijn op biomassa. Dat is ruim vijfmaal zoveel als ten behoeve van verbranding jaarlijks in Nederland vrijkomt in de vorm van houtchips.

Vergunde emissies
RWE/Amer mag per jaar volgens de nieuwe vergunning 1,5 miljoen kg/NOx en 50.000 kg NH3 gaan uitstoten. In 2018 bedroeg de werkelijk uitgestoten hoeveelheid NOx ‘slechts” 714.000 kg (0,714 miljoen). In 2017 was dat 924.000 kg (0,924 miljoen). De ammoniakemissie was nihil over beide jaren.

Maar toen werd nog op kolen gestookt. Blijkbaar heeft RWE nu per jaar een emissieruimte nodig van 1,5 miljoen kg NOx en 50.000 kg NH3. Kennelijk is dit nodig voor de geplande stook van hout/biomassa.

Te constateren valt dat de agrarische sector terecht klaagt over de ruimhartige vergunning voor biomassastook in deze centrale.

Er moet 2.500.000 ton (2,5 miljard kg) biomassa per jaar worden geïmporteerd: 20.000 voetbalvelden per jaar, 29.000 bomen/dag, 21 bomen per minuut
Daarnaast mag RWE in Geertruidenberg ook nog eens circa 2.000.000-3.000.000 kg SO2 (zwaveldioxide) uitstoten, 74.000 kg zoutzuur en 44.000 kg van het sterk etsende HF (fluorwaterstofzuur). Daarnaast gaat ook de CO2-emissie flink omhoog.

Deze emissies zijn door RWE niet in natuurtoets bij de aanvraag vermeld. De provincie zegt daarover: “op basis van aangeleverde gegevens is vastgesteld dat sprake is van zeer beperkte emissie en dat effecten uit te sluiten zijn”. Deze informatie is mogelijk inderdaad niet door RWE aangeleverd bij de provincie in het kader van deze procedure, maar wel aanwezig in het vergunningendossier van de provincie.

De vergunde stikstofemissie van de centrale is equivalent aan de ammoniakemissie van circa 200-300 middelgrote melkveehouderijen. Melkveehouderijen stoten daarentegen geen SO2, Zoutzuur of HF uit.

Gegoochel met cijfers
De vergunning wordt verleend voor AC9 (Amercentrale 9). AC8 is al sinds 2016 uit bedrijf.
Toch wordt de NOx-emissie van deze al lang gesloten en sinds 2017 niet meer vergunde eenheid als referentie opgevoerd om te laten zien dat de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden er niet op achteruit zou gaan. Het gaat hier dan ook om een fake emissie van 3,7 miljoen kg NOx/jaar, oftewel 3.700 ton NOx/jaar.

Daarbij blijkt ook nog eens dat RWE in de passende beoordeling van 12 maart 2019 het referentieniveau van 2011 nog eens kunstmatig heeft opgekrikt. Immers in de natuurtoets van 2010 wordt 5.214 ton NOx/jaar vermeld. In de Aeriusberekening, die gekoppeld is aan de vergunningvoorschriften, is uitgegaan van 5.517 ton/jaar. In door RWE aangeleverde stukken wordt dit verklaard doordat destijds een te lage vracht zou zijn getoetst. Vandaar de “correctie” omhoog.

In de natuurtoets van 2010 is ook geen ammoniakemissie getoetst en dus ook niet vergund. Toch wordt voor “situatie 1” (referentie) in de Aeriusberekening uitgegaan van bijna 176 ton/jaar ammoniak. In plaats van een afname van 126 ton, zoals RWE beweert, is er dus sprake van een toename van 50 ton ammoniak/jaar.

De provincie gaat kennelijk gewoon mee in dit gegoochel met cijfers. Geen belanghebbende die hier nog iets van begrijpt. De vraag is zelfs of de provincie de aanvraag wel goed heeft begrepen. Als de provincie de aanvraag wel goed heeft begrepen, dan luidt de vraag waarom ze er zo loyaal en kritiekloos aan meewerkt.
Dit artikel afdrukken