Met het verdwijnen van de talen van inheemse volkeren verdwijnt ook hun omvangrijke kennis van de natuurgeneeskunde. Uit een onderzoek van Zwitserse evolutionair- en milieubiologen blijkt dat met de verdwijnende eigen talen van inheemse volkeren ook de informatie en kennis in de bevolking van traditionele en (mondeling) overgeleverde medicinale toepassing van planten uitsterft. Ze constateren “dat de meeste medicinale kennis taalkundig uniek is – dat wil zeggen bekend in één enkele taal - en sterker geassocieerd is met bedreigde talen dan met bedreigde planten.”

Taalkundige en biologische diversiteit zijn nauw met elkaar verbonden
Ook al sterft de plant nog niet uit, als de taal verdwijnt, weet niemand meer wat er zo bijzonder aan is. Zo zijn taalkundige en biologische diversiteit nauw met elkaar verbonden. Aan het eind van deze eeuw zal naar schatting dertig procent van de 7.400 talen in de wereld niet meer gesproken worden. Dan gaat het vooral om talen waarvan maximaal zo’n tienduizend gebruikers zich bedienen.

Diensten
“Veel aandacht gaat uit naar het uitsterven van de biodiversiteit, maar er is nog een heel ander probleem, namelijk het verlies van culturele diversiteit,” zegt hoofdonderzoeker Rodrigo Cámara-Leret in The Guardian.

Inheemse talen bevatten veel kennis over de leefomgeving en het ecosysteem van de sprekers, aldus de onderzoekers. Daaronder ook de ervaring met het medicinale gebruik van planten, de “diensten” in ruimere zin die ze leveren.

De taal en de cultuur van een bevolking worden voor een deel gevormd en vernieuwd door de kennis die door ervaring opgedaan is van die diensten. De nieuwe woorden, begrippen en gebruiken die dat oplevert zijn specifiek voor die taal en cultuur en worden vaak niet gedeeld met andere talen en culturen en daardoor niet met andere volkeren.

Dit fenomeen staat haaks op het bekende verschijnsel dat door het leren van elkaars taal verschillende culturen elkaars kennis kunnen delen. De taalkundige barrière verdwijnt, waardoor de uitwisseling van informatie mogelijk wordt. Dat verschijnsel leidt tot ‘cross-cultural consensus’, het op dezelfde manier praten en denken over alle mogelijke zaken, waardoor (sterk) verschillende culturen door de gedeelde kennis toch op elkaar gaan lijken.

Erfgoed
In plaats van die te delen, behouden veel inheemse volkeren hun “unieke bioculturele erfgoed” voor zich, aldus de onderzoekers. “In gebieden met een grote taalkundige of biologische diversiteit en/of geografische barrières kan het evenwicht tussen delen en innoveren doorslaan naar het laatste,” zagen de onderzoekers.

Van alle 12.495 bekende “medicinale plantendiensten” is 75% 'taalkundig uniek': in slechts één taal bekend
Dat kan de culturele verschillen tussen volkeren, in dit geval aangaande medische kennis, zelfs versterken. Dat maakt het risico van ‘uitsterven’ van die specifieke kennis nog groter. De Zwitserse onderzoekers becijferden dat van alle 12.495 bekende “medicinale plantendiensten” 75% taalkundig uniek is, wat wil zeggen dat het bekend is in één taal.

De kennis van de farmacologische eigenschappen van planten, ook wel geheten ‘pharmacognosy’, is (verrassend genoeg) heel beperkt. Van alle plantensoorten is maar van zes procent de biologische activiteit bekend en van vijftien procent de chemische samenstelling. De chemodiversiteit in het plantenrijk lijkt oneindig groot, wat het fenomeen van de enorme diverse kennis door het traditionele gebruik van planten in de vele inheemse volkeren enigszins begrijpelijk maakt. En die volkeren hebben allemaal hun eigen taal om dat uit te drukken. Niet om op te schrijven, want de meeste kennis wordt mondeling overgeleverd.

Decennium van Inheemse Talen
De Zwitserse onderzoekers koppelden datasets van de inheemse bevolking uit drie ‘regio’s’ aan elkaar: een Noord-Amerikaanse, een uit het Amazonegebied en een uit Nieuw-Guinea. Gegevens over de talen werden gelegd naast botanische gegevens van de betreffende ecosystemen. Van “medicinale diensten” werden vermeldingen gevonden in 119 Noord-Amerikaanse, 37 Zuid-Amerikaanse en 80 Guinese talen.

“Onze studie laat zien dat elke inheemse taal unieke inzichten brengt die complementair kunnen zijn voor andere samenlevingen die op zoek zijn naar potentieel nuttige medicinale remedies,” schrijven de onderzoekers.

De Verenigde Naties hebben het tijdvak 2022 tot 2032 uitgeroepen tot het Internationale Decennium van Inheemse Talen. Met dat initiatief wordt de aandacht gevestigd op het belang van culturele diversiteit en de rechten van inheemse volkeren.
Dit artikel afdrukken