Het is hoogste tijd dat de overheid slimme dingen gaat doen, om Nederland weer van het slot af te krijgen. Geen geitenpaadjes bewandelen, maar een gedegen plan neerleggen om uit de impasse te komen waarbij we tegelijkertijd een mooiere natuur en landschap krijgen, schonere lucht en drinkwater én wat doen aan klimaatdoelstellingen.

Dat betekent als eerste dat je als overheid het goede voorbeeld moet geven, van Rijk, tot provincie tot gemeenten. Lelystad Airport schrappen, de natuurvergunningen van eigen projecten op orde krijgen, wél vergunningen geven aan kleinschalige festivals en theatervoorstellingen, en niet aan nieuwe varkensstallen.

En de overheid moet aan de slag met de landbouwtransitie. Waar iedereen het over eens is, is dat de koe in de wei minder stikstof uitstoot dan de koe op stal. Van LNV, tot LTO, tot Caring Farmers tot burger tot MOB – iedereen wil graag meer koeien in de wei. Koeien in de wei zijn gelukkiger, zorgen voor minder broeikasgas- en stikstofemissies dan koeien op stal, ze brengen de mest zelf zonder ronkende tractor naar het land. Hoe meer weide-uren, hoe meer gras een koe eet in plaats van krachtvoer, hoe meer poep en pies automatisch worden gescheiden en hoe beter het land wordt bemest.

MOB, de organisatie achter de PAS-uitspraak, wil met de rechtszaken aantonen dat de huidige regelgeving en vergunningsstelsel de Nederlandse natuur niet beschermt. Dat MOB constant wint, geeft aan dat ze simpelweg gelijk hebben. Ook in een recente rechtszaak in Overijssel over weidegang. Hiermee tonen zij aan dat ook het beweiden en bemesten mee zou moeten worden genomen in de vergunningstrajecten. Dat is ten eerste logisch, en ten tweede de normale gang van zaken in Europa maar niet in Nederland.

Beweiden meenemen in de vergunningen biedt grote kansen voor de landbouwtransitie én voor de weidende boer: hoe meer weidegang, hoe sneller een natuurvergunning wordt vergeven. Hiermee wordt jaarrond opstallen minder aantrekkelijk en beweiden al te meer. Aangezien nog steeds meer dan een kwart van de Nederlandse koeien jaarrond op stal staan, na jarenlange pogingen om dit te verminderen, is een nieuw vergunningsstelsel kennelijk nodig. Om de natuur te beschermen én om de koe in de wei te krijgen.

We zijn dus MOB dankbaar voor hun werk. Want als boeren hebben we een gezonde natuur nodig en hopen dat de overheid de rechtszaken aangrijpt zoals ze bedoeld zijn: voor een omslag naar een samenleving die opereert binnen de grenzen van de natuur.

Op 30 mei houden de Caring Farmers de koeien gewoon in de wei, waar ze horen. Als er iets uit de wei moet blijven die dag, is het misschien de tractor maar niet de koe! #ook30meiKoeindeWeiDe acties voor en tegen koeien in-de-wei werken verwarrend. Wij schreven gisteren dat koeien toch echt op stal horen, nadat we dat - juridisch - ook eind 2021 al constateerden. Binnen de bestaande wetgeving zijn wel degelijk 'weidevergunningen' nodig. De processen van MOB tegen melkveehouders die hebben uitgebreid maar van de overheid geen natuurvergunning nodig hebben, komen klem te zitten. Het gaat om meer dan 3.000 boeren die MOB op deze manier hun koeien op stal dwingt te houden. MOB zegt dat het niet haar bedoeling is de koeien binnen te houden, maar het pakt onder de huidige wetgeving wel zo uit. Het voorgaande kabinet past de wet niet adequaat aan zodat boeren in Nederland in onzekerheid verkeren over waar ze aan toe zijn. Het huidige kabinet lijkt daar vooralsnog ook in te falen.

Dit artikel afdrukken