Eind maart wordt de F2F-strategie van de Europese Commissie voorgesteld. Doel van de strategie is om de landbouw binnen de EU duurzamer te maken en een nieuw geïntegreerd voedselbeleid te lanceren dat de volledige bevoorradingsketen omvat.

Nieuwssite Euractiv kon het laatste ontwerp inkijken waarin de belangrijkste doelstellingen van het nieuwe beleid opgenomen zijn die aangeven wat de EU wil bereiken, tegen wanneer en met welke specifieke acties. Exacte cijfers ontbreken nog, maar er worden 5 doelstellingen expliciet genoemd die een beeld schetsen van de bedoelingen van de Commissie.

Gewasbeschermingsmiddelen
De eerste doelstelling werd al meerdere malen aangekondigd en gaat over het verminderen van het gebruik en de risico’s die verbonden zijn aan chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen 2030. Het percentage is nog niet gespecificeerd, maar het zal een “verplichte doelstelling zijn met een duidelijke rechtsbasis”. Dit impliceert een herziening van de EU-wetgeving, met inbegrip van de ‘Harmonised Risk Indicator’, waarvan de Europese Rekenkamer oordeelde dat deze ongeschikt zouden zijn omdat ze geen rekening houden met hoe, waar en wanneer chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

Om het streefcijfer voor de vermindering van bestrijdingsmiddelen te halen, overweegt de Commissie ook om een nieuw wetsvoorstel in te dienen om de uitvoering van de geïntegreerde gewasbescherming (IPM) te verbeteren.

Uitbreiding biologisch areaal
Een uitbreiding van het areaal voor biologische landbouw is het tweede doel van de F2F. Europa wil dit bereiken door een mix van maatregelen, waaronder een manier om de vraag naar biologische producten te stimuleren.

In december van vorig jaar heeft Landbouwcommissaris Wojciechowski nog gezegd dat “de consumptie de belangrijkste belemmering is voor de ontwikkeling van de biologische landbouw in Europa” en dat het probleem op de markt, op het niveau van de retail, ligt. Met een vijfjarenplan wil de Commissie bestaande biobedrijven en landbouwers die willen overschakelen op biolandbouw ondersteunen.

Ook duurzame praktijken, zoals precisielandbouw, agro-ecologie en agroforestry, moeten volgens de Commissie een bredere toepassing krijgen en zullen worden ondersteund.

Reductie kunstmest en antibiotica
De derde en vierde doelstelling, het terugdringen van kunstmest en antimicrobiële producten voor landbouwdieren, werden eerder al bekend gemaakt. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zal een belangrijke rol spelen in de verwezenlijking van deze targets, aangezien de nationale strategische plannen, die in het kader van het GLB voor de periode na 2020 moeten worden opgesteld, in overeenstemming moeten zijn met het EU-beleid inzake bestrijdingsmiddelen, meststoffen en antibiotica.

Overgewicht en obesitas
De vijfde, en misschien meest opmerkelijke, doelstelling in de F2F-strategie is de ombuiging van het aantal mensen met overgewicht en obesitas tegen 2030. De voedingspatronen van mensen zijn vaak niet in overeenstemming met de gezondheidsaanbevelingen. Ook de retail maakt het volgens de Commissie de consument moeilijk door niet altijd de gezondste optie naar voren te schuiven.

Om consumenten in staat te stellen om duurzame voedselkeuzes te maken, bereidt de Commissie wetsvoorstellen voor om de voedingswaarde op etiketten op de voorkant van verpakkingen te harmoniseren. In het nieuwe voorstel voor voedseletikettering wordt ook de voedingswaarde opgenomen om gezondheidsclaims voor voeding met een hoog vet-, suiker- en/of zoutgehalte te beperken. Ook de oorsprong van bepaalde voedingsmiddelen zal verplicht vermeld moeten worden.

Europa wil ook werk maken van een eiwittransitie door mensen meer plantaardig te laten eten. Dit kan volgens de EU de kans op levensbedreigende ziektes, zoals kanker, én de milieu-impact verminderen. De Commissie wil die verschuiving ondersteunen door de productie van duurzame eiwitbronnen, zoals algen of insecten, te stimuleren.

Een bijkomende doelstelling is een verkleining van de ecologische voetafdruk van de veehouderij. Door de promotie van innovatieve voedingssupplementen, denk aan bierdraf, wil de Commissie de watervervuiling en methaanuitstoot inperken. Daarnaast is de Unie ook van plan om de nieuwe genoomtechnieken te beoordelen en eventueel een voorstel in te dienen. Ten slotte zal ook worden ingezet op een beperking van voedselverlies op het niveau van landbouwbedrijven.

Dit artikel verscheen op 10 maart op Vilt, de website van het Vlaams infocentrum land-en tuinbouw.
Dit artikel afdrukken