Volgens Agractie is de minimale randvoorwaarde van kostenneutraliteit voor de boeren 'onhaalbaar' en is de verstrenging van 24% extra reductie tussen 2030 en 2035, zoals in de wet nu voorgesteld - 'beslist onbetaalbaar'. Daarom roept Agractie de politieke partijen in de Eerste Kamer op de stikstofwet 'controversieel' te verklaren - zodat er het nieuwe kabinet zich er pas over zal buigen - en andere landbouwpartijen om de gesprekken met LNV te stoppen.

Agractie vindt dat boeren een 'maatschappelijke dienst' verrichten door stikstofreducerende maatregelen door te voeren. Maar deze maatregelen kosten hen alleen maar geld. "Wij dienen eerst de garantie te krijgen dat de kosten die boeren moeten maken voor deze maatregelen worden vergoed. De portemonnee van melkveehouders is leeg. Nog meer lastenverzwaringen zijn niet acceptabel", schrijft Agractie in het persbericht bij het besluit (zie het volledige bericht hieronder).

Agractie heeft nog meer bezwaren. Zo vindt de boerenorganisatie dat er een goed registratiesysteem moet komen voor de provincies die extern salderen toestaan en een oplossing voor de legalisatie van de zogeheten PAS-melders. Hoe er met de PAS-melders wordt omgegaan, vergelijkt Agractie met 'een tweede toeslagenaffaire'.

Van de andere boerenorganisaties maakt LTO Nederland alvast duidelijk niet van plan te zijn de gesprekken met het ministerie stop te zetten. "De implementatie van politieke keuzes wordt er niet beter op als er geen boeren en tuinders aan tafel zitten," zegt LTO-bestuurder Trienke Elshof in Nieuwe Oogst. "Onze 35.000 leden verwachten daarom van ons dat we niet overal weglopen. Dit dossier is te belangrijk om aan de Haagse tekentafels over te laten." En dus blijft LTO met Eerste Kamerleden in gesprek om "deze onmogelijke verplichting uit de wetgeving te houden" en moet er een oplossing komen voor de duizenden boeren "die altijd te goeder trouw en volgens de regels gehandeld hebben en die nu moet de hete adem van procederende natuuractivisten in hun nek zitten."

De Farmers Defence Force (FDF), de grote concurrent van Agractie om de gunsten van boeren die weglopen bij LTO, ageert eveneens fel tegen de stikstofwet. Het verschil met Agractie is dat de FDF niet aan tafel zit bij het ministerie. Agractie maakt de facto duidelijk dat het LTO in een verraderspositie plaatst als de wet in het nadeel van de boeren uitpakt, terwijl LTO dat risico neemt.


Informatiebericht stikstof

Op 30 november j.l. stuurden wij DEZE brief aan minister Schouten met een aantal punten die onder de stikstofwet geregeld zouden moeten worden en een aantal voorwaarden met betrekking tot stikstofreducerende management maatregelen. Een zwaarwegende voorwaarde is minimaal kostenneutraliteit. Van de genoemde punten zijn een aantal middels moties en amendementen -deels- in de wet geland. Echter is er ook een sterke verhoging van de doelstelling, 24% extra reductie tussen 2030 en 2035 wettelijk vastgelegd. Dit achten wij, na doorrekening op een aantal punten, beslist onhaalbaar en onbetaalbaar.

Management maatregelen; Geen boter bij de vis!
Inmiddels worden de contouren duidelijk van een convenant dat LNV met de sector wil sluiten over reducerende maatregelen als ‘water bij de mest’, ‘meer weidegang’, en ‘verlaging van het ruw eiwitgehalte in het totaalrantsoen van melkvee’. Wij erkennen dat op deze drie sporen op een relatief eenvoudige manier stikstofreductie te behalen is om Nederland (op korte termijn) uit deze gecreëerde stikstofcrisis te halen.

Echter, nadat we hier vele malen op hebben gewezen, is kostenneutraliteit tot op heden volstrekt niet gewaarborgd. Laat staat dat boeren er ook nog iets aan overhouden! Dit zou meer dan redelijk zijn, omdat boeren middels deze reductie tevens een maatschappelijke dienst bewijzen, ten gunste van onder meer de bouwsector. Daarom vinden wij het niet langer verantwoord mee te werken aan deze afspraken. Wij dienen eerst de garantie te krijgen dat de kosten die boeren moeten maken voor deze maatregelen worden vergoed. De portemonnee van melkveehouders is leeg, nóg meer lastenverzwaringen zijn niet acceptabel in deze situatie! Wij zullen ons om deze redenen dus terugtrekken uit gesprekken over de reducerende maatregelen en roepen ook de andere sectorpartijen op dit te doen! Kijk HIER de brief die Agractie hierover de minister stuurde.

Zaken moeten geregeld worden!
Hoewel een flink aantal provincies extern salderen heeft opengesteld, is een eenduidig registratiesysteem voor stikstof, welke voldoet aan de minimale voorwaarden, nog niet gereed. Recent zijn voor wat betreft een valide registratiesysteem enkele positieve stappen gezet door LNV en een aantal provincies, en ook wordt door een aantal provincies nagedacht over een ‘rode knop’ op extern salderen. We bezien hoe zich dit ontwikkelt en zullen hier onze input blijven geven. Tot op heden heerste willekeur in de provincies en MOB maakt zich op om toekomstige transacties juridisch aan te vechten.

Ondertussen blijven PAS-melders en andere bedrijven zonder vergunning nog jaren in onzekerheid, en zijn nog meer vogelvrij geworden nu ook hun adressen moeten worden gepubliceerd. Ideale condities voor een tweede toeslagenaffaire, wegens falend overheidsbeleid inzake Natura 2000. Wij roepen de overheid met klem op schoon schip te maken en tot realistisch en haalbaar beleid te komen. Herziening N2000 gebieden en door metingen gevalideerde berekeningen zijn daarin een basis.

Stikstofwet in de Eerste Kamer
Vorige week riepen wij het CDA en andere partijen op niet in te stemmen met de stikstofwet zoals deze nu voorligt, dan wel deze wet controversieel te verklaren. Een aantal partijen gaf hier gehoor aan, echter is de wet niet controversieel verklaard. Wij roepen hierbij nogmaals met klem op niet in te stemmen met de wet, of op zijn minst de verhoogde reductiedoelstelling van 24% tussen 2030 en 2035 te schrappen tijdens behandeling in de Eerste Kamer!

Daarnaast bestaan er grote twijfels over de basis van de wet (zie ook: HIER), de zogenaamde ‘Kritische Depositie Waarden’ en wordt naar willekeur stikstofgevoelige ‘natuur’ toegevoegd door provincies zodat het doel waar naartoe gewerkt wordt niet vaststaat. Al met al redenen om, zeker onder de huidige omstandigheden waarbij bedrijven zwaar onder druk staan in verband met de Covid-19 pandemie, niet in te stemmen met deze wet.
Dit artikel afdrukken