Zo'n 12 miljoen (trek)vogels verblijven jaarlijks een korte of langere tijd op het wad om te rusten, eten of broeden. Het waddengebied strekt zich 500 kilometer uit van Den Helder in Nederland via Duitsland tot het Deense schiereiland Skallingen. Maar het verblijf op het wad brengt voor de meeste vogelsoorten problemen met zich mee. Uit de internationale Flyway-telling van de aantallen vogels (2014 en 2017) komt iets opmerkelijks naar voren. Hoe meer een vogelsoort afhankelijk is van de Waddenzee, hoe slechter het met die soort gaat.

Zo hebben de broedvogels in de wadden te kampen met onder meer de hogere waterstand. Door de stijging van de zeespiegel spoelen elk jaar nesten weg. De kwaliteit van de broedgebieden neemt af. Onder meer stikstofuitstoot - die zowel uit de landbouw als de andere bedrijvigheid in Nederland afkomstig kan zijn - zorgt voor een ruigere plantenpopulatie de duinen op de eilanden. Het gaat niet goed met de vissoorten die het voedsel vormen voor sommige vogels. Daarnaast is er een toename van het aantal roofdieren en is de verstoring door recreatie een probleem.

Internationaal plan nationaal uitgewerkt
Vier jaar geleden was het al internationaal erkend dat de meeste vogelsoorten het op het wad moeilijk hebben. Toen namen Nederland, Duitsland en Denemarken het Trilaterale Actieplan Broedvogels Waddenzee aan. Het plan moest de broedvogelstand een oppepper geven. Van dat drielandenplan is nu een specifiek Nederlandse uitwerking gemaakt, Actieplan voor Broedvogels, die deze week gepresenteerd wordt op de Waddenconferentie in Leeuwarden. De integrale aanpak is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en resulteert uit de samenwerking tussen de kustprovincies en overleg met de organisaties die de Waddennatuur beheren.

Het doel van het plan is om van het leven van 21 soorten broedvogels in het Waddengebied te verbeteren, schrijft de Leeuwarder Courant. Om de negatieve trend om te buigen en een nieuwe impuls te geven aan de vogelaantallen. "Als de aantallen op dit lage niveau blijven dan zullen de wadvogels in de toekomst afhankelijk blijven van menselijke ingrepen. We willen weer omhoog met de aantallen. Alleen op die manier krijgen we een gezonde vogelstand die tegen een stootje kan”, zegt Jonna van Ulzen van PRW. Dat vraagt om extra maatregelen in het natuurbeheer die de natuurlijke dynamiek weer op gang krijgen. Een aantal van deze maatregelen loopt al in de praktijk. Zo is er langs de pier van Holwerd door Staatsbosbeheer op de kwelder al een vogeleiland aangelegd.

De totale kosten van het plan zijn geraamd op €49,3 miljoen in de periode tot 2028. Op dit moment is er nog een gat van ruim €15 miljoen te financieren.

Annika de Jong
Word lid

Fijn dat je Foodlog leest! Dit artikel is gratis. Wil je dat wij kunnen blijven bestaan? Steun ons dan en word lid. Dat kan al vanaf €5,- per maand.
Dit artikel afdrukken