Bij de publicatie van het Jaarverslag 2015 van de NVWA stelt de organisatie tevreden dat het "verbeterde toezicht zijn eerste vruchten afwerpt". Inspecteur-generaal Harry Paul merkt echter ook op dat het slagvaardiger en steviger toezicht commentaar oplevert. "Waar na jaren ineens strenger wordt gehandhaafd, ontstaat wrijving met de onder toezicht gestelde. Dit is het krachtenveld waarin de NVWA werkt. Het is daarom essentieel dat de NVWA een autoriteit is. Hier wordt dan ook stevig in geïnvesteerd. De trend van slagvaardiger werken zetten we de komende jaren voort."

Risicogericht inspecteren
In het Jaarverslag stelt de NVWA het uniformer en risicogerichter inspecteren in de pluimveeketen ten voorbeeld. "Dit betekent dat bedrijven met een verhoogd risico op niet-naleving vaker worden gecontroleerd dan bedrijven die zich (waarschijnlijk) aan de regels houden. De nieuwe manier van inspecteren bleek al na 6 weken succesvol te zijn. Werd er eerst in 30% van de gevallen een overtreding geconstateerd, na 6 weken was dit percentage gedaald tot 6% (naleving van 70% naar 94% in 6 weken)."

België: 'talrijke onvolkomenheden'
In België zal men met enige jaloezie naar deze gegevens kijken. Daar kregen de Inspecteurs van het Voedselagentschap het aan de stok met auditeurs van de Europese Commissie. De Belgische krant De Standaard meldt dat de Europese auditeurs in de Belgische pluimveeslachterijen melding maakten van 'talrijke inbreuken' op geldende hygiëneregels, "die de inspecteurs van het Voedselagentschap niet hadden gezien of onbelangrijk hadden gevonden", schrijft Vilt.

Lieve Busschots, woordvoerster van het Voedselagentschap weerlegt de kritiek. "Nochtans staat er letterlijk te lezen in het rapport dat er een consistent en goed gedocumenteerd controlesysteem op de voedselveiligheid in werking is in België. En dat dit systeem over het algemeen goed werkt. Wel werden er een aantal aanbevelingen gedaan om de werking nog te verbeteren”, aldus Busschots. Om er aan toe te voegen dat de aanbevelingen uit de audit intussen al geïmplementeerd zijn in een actieplan. “Dat werd voorgelegd aan de Europese Commissie en goedgekeurd. Eén ding mag duidelijk zijn, we blijven met ons voedselveiligheidssysteem bij de beste leerlingen van de Europese klas horen.”

Dit artikel afdrukken