Er is nog geen persbericht over het rapport verschenen. Dat zal een dezer dagen door de Tweede Kamer gemaakt en verspreid worden. Het rapport is downloaden via de website van Blonk Milieuadvies.

De redactie las het rapport aandachtig en leest daarin de volgende conclusies:

1. Het toerekenen van zg. externe kosten aan voedsel leidt vanuit milieu-oogpunt niet tot doorslaggevende keuzen voor verduurzaming op extensieve danwel op intensieve basis.

2. Economische incentives om in- dan wel extensivering te stimuleren bestaan en werken goed; gegeven de eerste conclusie is de vraag echter welke ingezet zouden moeten worden. Die vraag is afhankelijk van de keuzen die we als maatschappij maken. De overheid kan die keuzen niet voor het publiek maken.

3. De overheid zou publiek-private samenwerkingen moeten faciliteren om tot innovaties te komen die leiden tot zowel in- als extensieve verduurzaming. De overheid heeft daarin een procesrol en geen inhoudelijke. Op het laatste punt dient de overheid op afstand te blijven.
Dit artikel afdrukken