In een Kamerbrief moet minister Christianne van der Wal dinsdagavond 1 november tot haar spijt opnieuw constateren dat het RIVM niet goed uit de voeten kan met het foutloos aanwijzen van belangrijkste uitstoters van ammoniak (NH3, 'boerenstikstof' die echter ook uit energiecentrales, van Tata en zelfs auto's met een katalysator kan komen).

Ze informeert de Kamer als volgt: Gisteravond heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mijn ministerie geïnformeerd dat er opnieuw een fout is geconstateerd in de lijst met de top 100 grootste ammoniakuitstoters. Deze lijst is in april met de Tweede Kamer gedeeld als antwoord op Kamervragen.

De fout heeft betrekking op de emissie die is toegewezen aan diverse varkens- en pluimveestallen. Naast de top 100 lijst werkt de fout ook door in andere producten die het RIVM sinds april van dit jaar heeft opgeleverd. In bijgevoegde brief licht het RIVM de bevinding nader toe.

Dit is niet de eerste keer dat de door het RIVM geleverde informatie op een later moment gecorrigeerd moet worden. Als minister moet ik kunnen vertrouwen op de informatie die ik aangeleverd krijg van een onafhankelijk wetenschappelijk kennisinstituut als het RIVM. Dit vertrouwen bleek in dit geval onterecht. Ook vind ik het zeer betreurenswaardig dat er bedrijven hierdoor onterecht zijn aangewezen als onderdeel van de top 100 grootste ammoniakuitstoters.

Ik heb het RIVM vandaag aangesproken op de gemaakte fout, het belang van zorgvuldigheid en heb nadrukkelijk verzocht om zo spoedig mogelijk met een inhoudelijke duiding te komen van de oorzaak en de gevolgen van deze fout. Het RIVM heeft aangegeven hier een intern onderzoek naar uit te voeren en verwacht later deze maand de precieze impact te kunnen geven. Dan zal ik opnieuw een gesprek met RIVM voeren.


Eerdere rekenfouten van het RIVM die in april van dit jaar werden geconstateerd met betrekking tot piekbelasters leidden tot hilariteit en wantrouwen in cijfermateriaal van het RIVM.

De nieuwe fouten werden ontdekt omdat agrarische bedrijven die op de lijst staan een zienswijze mochten geven na een beroep op de Wet Open Overheid. Die geeft veehouders de ruimte om contact op te nemen met het RIVM als ze vinden dat de gebruikte data voor hun stallocatie onjuistheden bevatten. Dat bleek inderdaad het geval.

Het RIVM neemt de zaak zwaar op en spreekt van een "zeer ernstige zaak". De fout komt op een spannend moment naar buiten omdat stikstofgespreksleider Johan Remkes vorige maand adviseerde om de emissie van zo’n 600 piekbelasters naar nul te brengen. Van der Wal laat het parlement weten dat de fout, naast de top-100 lijst, ook "doorwerkt in andere producten die het RIVM sinds april van dit jaar heeft opgeleverd".

Onder de tweet waarmee de minister de fout bekend maakte, lieten velen een reactie achter:
  • Deel
Druk af