"LTO Nederland en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) roepen Tweede Kamerleden op om minimaal 750 miljoen euro van de ruim 1,3 miljard euro die in het kader van de stikstofcrisis is geoormerkt voor 'opkoop en saneringsregelingen', om te buigen in investeringen en innovaties."

Dat schrijven de organisaties in een brief aan de Tweede Kamerleden en in een persbericht.

Volgens LTO en POV moet 'investeren boven saneren' centraal staan en is innoveren kosteneffectiever en passend bij een 'wereldwijd sterke agrarische sector' dan saneren. Gesteund door berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving pleiten LTO en POV voor verschuiven van €750 miljoen uit het voor opkoop beschikbare budget (€1,3 miljard) naar innovatieve investeringen in management, mestaanwending of betere stalsystemen.

Opkopen heeft schadelijke neveneffecten, aldus de boerenorganisaties. Ze noemen de marktverstorende werking, daling van de waarde van varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten en het risico dat (deel)sectoren door de ondergrens van het kritische volume zakken zodat ze als geheel zullen verdwijnen. En omdat de agrarische sector de kostprijsverhogende maatregelen "meestal niet via het product kan terugverdienen", moet de overheid die investeringen mogelijk maken. Het gaat immers om gemeenschapsgeld. Wat willen LTO en POV concreet? "Dat de Tweede Kamer ervoor zorgt dat er de komende maanden geen onnodige en onomkeerbare besluiten worden doorgedrukt via de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijen."

De landbouworganisaties zeggen de facto dat ze niet willen krimpen - zoals bijvoorbeeld D66 en GroenLinks dat nadrukkelijk wel willen - en liever kosten toevoegen aan hun bedrijfsvoering. Dat doen ze met een argument vanuit het algemeen belang: dat levert een grotere reductie van stikstofemissies op dan het uitkopen van een aantal boerderijen.
Nieuwe Oogst - LTO en POV: 'Investeer meer in stikstofinnovatie'
Reageer
  • Deel
Druk af