Volgens de Europese Rekenkamer zijn de door de EU genomen maatregelen tegen voedselverspilling "versnipperd en te weinig constant." De Europese Commissie zou lijden aan een gebrek aan coördinatie.

Geen definitie
De Rekenkamer stelt vast dat voortgang op het voedselverspillingsdossier belemmerd wordt door het ontbreken van een gemeenschappelijke definitie van 'voedselverspilling'. Ook ontbreekt een nulmeting waaraan de voortgang kan worden afgemeten. Het jongste voorstel om voedselverspilling tegen te gaan, door het oprichten van een platform, biedt in de ogen van de Rekenkamer geen soelaas; het lost de gesignaleerde euvels niet op. Praktische aanbevelingen zijn in het verleden "genegeerd of maar deels doorgevoerd", schrijft De Standaard. Dat lijkt ook nu weer het geval.

Voedselverspilling wordt teveel overgelaten aan de individuele lidstaten, vindt Bettina Jakobsen, het voor dit verslag verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer.

“De baten van het voorkomen van verspilling zijn groter dan de kosten die moeten worden gemaakt bij de aanpak ervan achteraf”
Voorkomen van verspilling
De Rekenkamer komt met 3 aanbevelingen voor de Europese Commissie. Die zou een actieplan op moeten stellen met om te beginnen een duidelijke definitie van voedselverspilling. De Commissie moet zorgen voor betere afstemming tussen de beleidsmaatregelen waarmee voedselverspilling kan worden bestreden. Tenslotte moet de Commissie juridische en andere obstakels voor voedselschenkingen uit de weg ruimen. Bij dat alles moet de nadruk bovendien liggen op het voorkomen van verspilling, niet alleen bij supermarkten en de industrie, maar ook in de landbouw en visserij. “De baten van het voorkomen van verspilling zijn groter dan de kosten die moeten worden gemaakt bij de aanpak ervan achteraf”, stelt de Rekenkamer.

Weinig verspilling bij primaire productie
De Europese Commissie erkent in een reactie dat nadrukkelijker maatregelen tegen voedselverspilling nodig zijn en zegt toe de EU-wetgeving rondom voedselschenkingen te verduidelijken, schrijft Vilt. "Specifiek over de rol van landbouw zegt de Commissie dat de verspilling op het niveau van de primaire productie beperkt is. Bij de voorbereiding van het nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid zal er niettemin aandacht voor zijn."

Consumenten kiezen voor perfectie
Wereldwijd gaat naar schatting ongeveer een derde van voor mensen bedoeld voedsel verloren. Consumenten spelen daar een niet te onderschatten rol in. Onderzoekers van Wageningen Universiteit gingen recent na hoe gemakkelijk consumenten zich laten afschrikken door producten 'met een vlekje', schrijft De Volkskrant. Duizenden proefpersonen uit 5 landen kregen op hun scherm voedingsdilemma's te zien. Naast een perfect exemplaar kregen de proefpersonen bijvoorbeeld een kromme komkommer, kapotte koekjes of sappak met een deukje te zien. Bijna altijd kozen de respondenten voor het perfecte product en wilden ze alleen tegen fikse kortingen het afwijkende overwegen. Onderzoeksleider Ilona de Hooge: "Een deuk in een pak sap heeft totaal geen invloed op de inhoud. Toch drinkt maar 35 procent van de consumenten de drank nog op". Ga zulke verspilling maar eens tegen.
Dit artikel afdrukken