Agrarisch Natuurbeheer in Nederland bekijkt biodiversiteit vanuit vijf leefgebieden: grasland, akkerland, droge dooradering (zoals lanen, singels houtwallen), natte dooradering (zoals sloten, poelen, beken en moerassen), erven en gebouwen. Volgens boer, academicus en oud-minister Cees Veerman is het boek een standaardwerk.

In zijn inleiding schrijft Veerman dat landbouw en natuur kunnen samengaan maar elkaar ook kunnen bijten. Hij schetst de na-oorlogse situatie waarin de intensivering van de landbouw in Nederland de natuur had gemarginaliseerd. In 1975 moest de Relatienota daar wat verandering in brengen door een deel van het landbouwareaal weer terug te geven aan de natuur. Voorts zou een deel van de landbouw in samenhang met de natuur moeten worden vormgegeven. Dat moest gebeuren met financiële steun om het economisch haalbaar te maken. Die vorm van agrarisch natuurbeheer ging van start in 1981 en beslaat inmiddels zo'n 65.000 hectare.

Winstgevender
Agrarisch natuurbeheer in Nederland maakt de balans op. Het boek laat uitgebreid zien wat er geprobeerd is en wat ge- en mislukt is. Ook laat het zien waar de kansen voor de toekomst liggen.

Een opvallende conclusie uit het boek luidt dat de subsidiëring van agrarisch natuurbeheer boerenbedrijven winstgevender maakt dan een reguliere bedrijfsvoering. Over het algemeen, zegt Raymond Schrijver (Alterra), hebben bedrijven die aan agrarisch natuurbeheer doen een lagere intensiteit. Maar "anders dan vaak wordt gedacht [hebben ze] een beter inkomen en een beter toekomstperspectief dan bedrijven zonder agrarisch natuurbeheer." In de toekomstperspectieven die het boek schetst, blijkt het voortzetten van de subsidiëring van groene taken voor boeren door het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid echter cruciaal om dat wenkende perspectief voor de economisch kwakkelende landbouwsector in ons deel van Europa ook duurzaam waar te kunnen maken.

Het boek is prachtig uitgevoerd met volop foto's en beeldmateriaal. Er is aan meegewerkt door 45 auteurs die ieder op hun terrein relevante informatie bijdragen. De 5 redacteuren zijn er in geslaagd die schat aan gegevens vorm te geven in wat met recht een standaardwerk mag heten. Een boek dat bij iedereen die iets met agrarisch natuurbeheer heeft niet in de boekenkast mag ontbreken!

‘Agrarisch Natuurbeheer in Nederland’ werd uitgegeven onder redactie van G.R. de Snoo, Th.C.P. Melman, F.M. Brouwer, W.J. van der Weijden, H.A. Udo de Haes, ISBN 978-90-8686-281-8. Het boek (ISBN 978-90-8686-281-8) is te bestellen via bol.com en kost €39,75 inclusief BTW.

coveragnatuurbeheer


Dit artikel afdrukken