Dat zou je wel denken als je de titel leest van de inleiding die hij op 20 november aanstaande geeft op het Jaarcongres van de LLTB: "Ook de biologische landbouw hoort bij de agrarische familie."

Aalt Dijkhuizen, boegbeeld van de topsector Agro&Food en voormalig bestuursvoorzitter van Wageningen UR, staat bekend als een fervent voorvechter van de hoogproductieve, efficiënte landbouw en vindt biologische landbouw niet duurzaam. Die gebruikt meer grond en stoot, zegt hij, meer CO2 uit

De LLTB heeft óók een twintigtal biologische boeren onder haar leden. Die horen net zo goed bij de agrarische familie als een preiteler of een grote pluimveehouder. Ze dragen bij aan de variatie in productiesystemen en zorgen voor kennisuitwisseling en vernieuwing vanuit verschillende toepassingen van landbouw. Dat doen ze bovendien vanuit verschillende contexten. Tegen een natuurgebied aan, boer je anders dan in de polder. De eeuwige richtingenstrijd tussen bio en gangbaar is dan ook zinloos.

Zo'n manier van denken past me wel, liet Aalt weten. Hij wil op mijn verzoek zijn brug proberen te slaan tussen biologisch en gangbaar met als argument dat de uitwisseling van kennis en ervaring uit die twee werelden bijdraagt aan de verduurzaming van onze landbouw als geheel. Maar, zei hij er meteen bij: “De biologische landbouw vraagt per kilo product meer grond en grondstoffen en geeft meer uitstoot van broeikasgassen. Kortom, een grotere footprint.” Hij wees me ook nog fijntjes op een duidelijke keuze van het WWF voor het Nederlandse hoogproductieve landbouwmodel: 'De wereld voeden kan alleen met een verdubbeling van de productie'. In de komende 40 jaar moeten we meer voedsel produceren dan dat we hebben gedaan in de laatste 8.000 jaar. Dat kan alleen met intensieve en efficiënte dierlijke productie. Dat zei Jason Clay, landbouwexpert bij het Wereld Natuur Fonds in the VS, op het congres van het Oostenrijkse bedrijf Biomin in München. Foodlog schreef erover, ook al wil het WNF in Zeist dat liever niet horen.

Dus nee, Aalt is nog altijd niet van zijn geloof gevallen. Daarom heb ik de hulp van Foodlog nodig. Aalt heeft me uitgedaagd om met concrete voorbeelden te komen van innovaties vanuit de biologische landbouw die in de gangbare landbouw hun toepassing hebben gevonden en “waar gangbaar zelf niet op was gekomen”.

Ik zoek geen gebakkelei of biologisch dan wel gangbaar deugt of niet, maar wil heel concreet weten welke innovaties, waar en hoe over en weer hun weg hebben gevonden:
1. Welke biologische teeltmethoden en -technieken vinden hun toepassing al in de gangbare landbouw?
2. Op welke terreinen valt te verwachten dat bio en gangbaar in de toekomst nog van elkaar kunnen leren?

Ik noem ook twee voorbeelden van kruisbestuiving. Ze zijn niet eens zozeer toe te schrijven aan óf bio óf gangbaar, maar tot stand gekomen in wisselwerking:

Biologische vliegenbestrijding intensieve veehouderij
In de intensieve veehouderij heeft Rentokil Protekta samen met Koppert Biological Systems al vele jaren positieve praktijkervaringen met biologische vliegenbestrijding. Met twee zeer succesvolle producten: Biofly Roofvliegen en Biopar Sluipwespen, worden vliegen effectief bestreden op een biologische manier, zonder de inzet van gif. Tijdbesparend, effectief, duurzaam en volkomen veilig voor mens, dier en milieu.

BioBoerma zaait en schoffelt met behulp van GPS
Na het inmeten van het perceel, neemt het GPS-systeem de besturing van de tractor over. Op deze manier kan BioBoerma heel nauwkeurig en recht zaaien, wat erg belangrijk is voor het onderhoud van de gewassen als ze groter zijn. Naast het handmatig wieden met een wiedbed worden namelijk ook schoffelmachines gebruikt. Deze machines schoffelen het onkruid weg vlak naast het gewas. Als de gewassen dus niet kaarsrecht zijn gezaaid, gaan de gewassen kapot tijdens het schoffelen.

Nogmaals: ik vraag hulp bij het vinden van voorbeelden, en niet om een discussie voor of tegen biologisch.
Deze draad is alléén bedoeld om Aalt Dijkhuizen te sterken in zijn nog aarzelende stelling dat de biologische en de gangbare landbouw elkaar sterker kunnen maken. Maak het hem maar moeilijk.

Toegevoegd (26 november 2014): de presentatie van Aalt Dijkhuizen voor de LLTB:Fotocredits: Aalt Dijkhuizen, still, Chocovison
Dit artikel afdrukken