Oud-minister Uri Rosenthal maakte eerder dit najaar bekend dat hij de varkenshouderij heeft geassisteerd bij een plan dat moet leiden tot export van varkens naar onder meer China. Daar zou een belangrijke markt bestaan voor het gehele Nederlandse varken en niet alleen voor de restdelen die we in Europa niet eten.

Een oud-directeur van varkensslachter Vion waarschuwde onlangs tegen deze strategie omdat Europese varkens niet tegen de kostprijs van internationale concurrenten als Brazilië en de VS op kunnen. Ook financiers van ABNAmro toonden zich sceptisch. De Europese productie is weliswaar groot, maar kan zich vanwege zijn kostprijs beter op de thuismarkt richten dan op export, zeggen zij. De boerenbestuurders zeggen dat hun leden er niettemin voor kiezen om zich als een collectief op te laten nemen in een centraal aangestuurde organisatie die zich juist wel op die export richt. LTO vakgroep varkensvoorzitter Eric Douma noemde die strategie onlangs 'the next level', het nadrukkelijk opzoeken van en produceren voor nieuwe exportmarkten buiten Europa.

Via een persbericht liet de POV gisteravond laat weten:

De leden van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) staan achter de koers die de POV vaart in het traject Vitale Varkenshouderij. De ALV gaf het POV-bestuur maandagavond mandaat voor uitwerking en uitvoering van de tweede fase.

Tijdens deze fase worden programma’s uitgewerkt en uitgevoerd, die mede tot stand zijn gekomen door de inspraak van varkenshouders op de raadplegingsavonden in oktober en november.

Het ministerie van Economische Zaken heeft het voornemen 10 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de POV om de uitvoering van Vitale Varkenshouderij te stimuleren. Daarnaast stelt het ministerie van EZ 10 miljoen euro beschikbaar aan de POV en Zuivel.NL (de brancheorganisatie van de zuivelketen) voor het stimuleren van mestverwerking en het verwaarden van mineralen. De POV heeft hiervoor een bedrag van 5 miljoen euro opgenomen in de begroting voor 2016.

Wie de financiële verantwoordelijkheid neemt voor de individuele bedrijven bij het eventueel mislukken van de collectieve strategie waarvoor zij hun mandaat gaven, vermeldt het persbericht niet.
Activiteitenplan
De regiegroep Vitale Varkenshouderij komt begin 2016 met een concreet activiteitenplan. Buck Consultants International ondersteunt de POV en de regiegroep bij het opstellen van dit
activiteitenplan en het voorbereiden van uitvoeringsmaatregelen. Het activiteitenplan richt zich op marktkracht (o.a. ketensturing), reductie van kosten (mestverwaarding en keuringskosten) en herstructurering van de sector (faciliteren van wijkers en stoppers).

Holland Varken
POV wil 5 miljoen euro voor Vitale Varkenshouderij onder meer besteden aan het stimuleren van deelname van varkenshouders aan het nieuwe ketenkwaliteits- en marktinformatiesysteem Holland Varken/Pork from Holland via korting op de tarieven. Het nieuwe systeem moet de basis zijn voor het verbeteren van de ketensturing, ketensamenwerking en het versterken van de marktpositie van de varkenshouders. Tevens is de inzet dat de overheid (NVWA) toegaat naar een risico gebaseerde aanpak waardoor de keuringskosten kunnen worden verlaagd. De resterende gelden worden ingezet ten behoeve van het faciliteren van de wijkers en stoppers.

Kostenreductie
Nederlandse varkenshouders maken gemiddeld gezien 20 cent extra kosten per kilo varkensvlees in vergelijking met hun Europese collega’s. Dit verschil moet kleiner worden. Het verlagen van de mestafzetkosten is hierbij prioriteit. Vanuit de EU steungelden stelt EZ 10 miljoen euro beschikbaar voor een stimuleringsprogramma voor mestverwerking en -verwaarding, waarvan 5 miljoen euro voor POV is gereserveerd. De inzet is dat het totaalbedrag van 10 miljoen euro ten gunste komt van de primaire producent. Dit kan door het openstellen van een regeling voor (groepen) veehouders, waarbij het inleggeld van melkveehouders en varkenshouders voor het realiseren van een mestverwerkingsinstallatie wordt verdubbeld.

Constructief
Voorzitter Ingrid Jansen en vicevoorzitter Eric Douma van de POV zijn blij met de eensgezinde en constructieve houding van de POV-leden. Ook tijdens de raadplegingsavonden hebben varkenshouders veel goede input geleverd en ook kritische vragen en opmerkingen geplaatst. ‘Daar zijn wij blij mee. Dit onderstreept dat varkenshouders samen met ons willen meedenken over en meewerken aan een vitale varkenshouderij. Zij zien in meerderheid het belang om de krachten te bundelen en gezamenlijk op te treden in plaats van individueel.’


Dit mandaat betekent dat de boeren instemmen met het organiseren van een structuur die moet zorgen voor het volume waarmee niet-Europese exportmarkten met meer dan alleen restverwaarding worden bediend. Wie de financiële verantwoordelijkheid neemt voor de individuele bedrijven bij het eventueel mislukken van de collectieve strategie waarvoor zij hun mandaat gaven, vermeldt het persbericht niet. Gezien de kritische houding van een aantal marktdeskundigen lijkt het verstandig daar vóór de inwerkingtreding van de finale uitvoering van het plan duidelijke afspraken over te maken.

Fotocredits: varkens op comfortabele houtkrullen, een zogenaamd 'conceptvarken' waarmee inmiddels enkele tientallen Nederlandse slagers zich onderscheiden van het exportvarken dat de POV Holland Varken noemt, C. VanHook (vanhookc)
Dit artikel afdrukken