Dat maakt de gewasbeschermingsmiddelen- en zaadproducent vandaag bekend in een persbericht. Een uniek programma dat zich richt op de zaadproductie- en gewasbeschermingsactiviteiten enerzijds en samenwerking met boeren en telers anderzijds moet dit realiseren.

In het persbericht zegt Hugh Grant, bestuursvoorzitter van Monsanto: “Klimaatverandering is een van de grootste problemen waarvoor niet alleen de landbouw maar de hele mensheid zich geplaatst ziet. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid – zowel in onze eigen activiteiten als door ondersteuning van boeren en andere partijen. De agrarische sector heeft weliswaar vooruitgang geboekt in het terugdringen van de CO2-uitstoot, maar we moeten samen meer doen als we in 2050 in staat willen zijn 9,6 miljard mensen duurzaam te voeden. De landbouwsector is bij uitstek het platform dat klimaatbeschermende oplossingen kan bieden, en we hopen dan ook dat de beleidsmakers oog hebben voor de rol die landbouw, boeren en gewassen kunnen spelen in het beperken van de CO2-uitstoot.”

De landbouwsector is bij uitstek het platform dat klimaatbeschermende oplossingen kan bieden, en we hopen dan ook dat de beleidsmakers oog hebben voor de rol die landbouw, boeren en gewassen kunnen spelen in het beperken van de CO2-uitstoot
De inspanningen van de onderneming richten zich op een aantal kerngebieden:

Zaadproductie – Monsanto gaat de eigen CO2-neutrale zaadproductie bevorderen met inzet van diverse product- en landbouwkundige technieken op het vlak van veredeling, biotechnologie, datatoepassingen, bodembewerking en bodembedekkende gewassen, met als doel het koolstofdioxide-aandeel daarvan tot nul terug te brengen. In samenwerking met externe experts op het gebied van datagestuurde modellering heeft Monsanto aangetoond dat toepassing van innovatieve werkwijzen een groot verschil kan maken. Zo kunnen bijvoorbeeld mais en sojabonen zodanig geteeld worden, dat de bodem alle broeikasgassen die vrijkomen bij de teelt van die gewassen opneemt en vasthoudt, aldus getuigend van de unieke rol die de landbouw kan spelen in het tegengaan van klimaatverandering. Het bedrijf gaat daarnaast samenwerken met boeren om de toepassing van deze CO2-neutrale teeltmethoden te stimuleren.

Gewasbescherming – Het bedrijf is voornemens ook de gewasbeschermingsactiviteiten in 2021 volledig CO2-neutraal te hebben. Monsanto kondigde al eerder plannen aan om de uitstoot van broeikasgassen bij de ontwikkeling en productie van gewasbeschermende oplossingen te reduceren en heeft daartoe inmiddels belangrijke stappen gezet. Het bedrijf wil nu ook de overige gewasbeschermende en andere niet-zaadgerelateerde productieactiviteiten aanpakken en werkt aan een programma dat boeren stimuleert te kiezen voor CO2-neutrale teeltmethoden, in ruil voor een deel van de daardoor gerealiseerde reducties van CO2-uitstoot. Monsanto zal die reducties gebruiken als compensatie om de resterende eigen CO2-voetafdruk te neutraliseren.

Gegevens delen en best practices bevorderen – Monsanto heeft met hulp van externe experts een aantal CO2-neutrale gewasmodellen ontwikkeld en zal de data en modelleringsresultaten daarvan delen met grotere gemeenschappen op het vlak van onder meer landbouw en klimaatmodellering. Doel is de omarming van best practices te bevorderen en de potentiële rol van gewassen bij het terugdringen van de CO2-uitsoot te versterken. Momenteel zijn deze modellen toegespitst op de Amerikaanse Corn Belt, aangezien daarvan de meest nauwkeurige gegevens over opbrengsten, bodemtypes, wisselteelt en best management practices beschikbaar zijn. De modellen geven aan dat hoogrenderende, CO2-neutrale mais- en sojaproductie in alleen al de VS de emissies kunnen terugdringen met het equivalent van 100 miljoen ton koolstofdioxide, wat overeenkomt met het verbruik van 233 miljoen vaten olie.

Centraal bij het realiseren en verifiëren van CO2-neutrale teelt staat toepassing van datatechnologie. Dankzij innovaties van The Climate Corporation, een bedrijfsonderdeel van Monsanto, en andere data-experts kunnen boeren hun gewassen nu nauwkeuriger zaaien, planten en oogsten dan ooit. Voorbeelden van dergelijke innovaties zijn het gebruik van satellietbeelden voor exacte lokalisering van dreigende ziekteuitbraken, en de ontwikkeling van geavanceerde algoritmes die voor elk veld de exacte kunstmestbehoefte bepalen. De doorlopende verwerking van deze gegevens stelt boeren in staat nauwkeuriger keuzes te maken, wat, in combinatie met best practices, kan resulteren in CO2-neutrale gewasteelt.

Als boer en als rentmeester van het land is het bemoedigend te weten dat ik met deze aanpak een belangrijke bijdrage kan leveren aan het tegengaan van klimaatverandering
“Dit programma is een beslissende stap in het streven van de landbouwsector om klimaatverandering tegen te gaan,” stelt Dr. Chuck Rice, hoogleraar aan Kansas State University en medeauteur van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) rapport. “Het jongste IPCC-rapport geeft aan dat landbouw een belangrijke factor is in het beperken van de broeikasgassen. Naar het voorbeeld van andere koolstofcompensatieregelingen en duurzaamheidsprogramma’s zijn organisaties gaan investeren in meetbare compensatie voor uitstoot uit landbouwkundige activiteiten. De landbouw kan een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de opwarming van de aarde, en het is belangrijk dat Monsanto op deze manier naar voren treedt.

De bereidheid van boeren om deze werkwijze te omarmen vraagt continue aandacht voor de best practices en voordelen die samenhangen met het CO2-neutrale teeltprogramma. “Mijn doel is blijvende duurzaamheid – ik wil zo duurzaam en milieuvriendelijk telen als maar mogelijk is,” zegt Tim Smith, een boer uit de staat Iowa. “Toepassing van deze best practices blijkt niet alleen goed voor het milieu, maar maximaliseert ook mijn opbrengsten. De afgelopen jaren is er meer en vaker zware regen gevallen, dus het is nu nog belangrijker om werkwijzen te hanteren die bodemerosie voorkomen. Als boer en als rentmeester van het land is het bemoedigend te weten dat ik met deze aanpak een belangrijke bijdrage kan leveren aan het tegengaan van klimaatverandering.”


De aankondiging van Monsanto komt terwijl in Parijs de klimaattop COP21 plaatsvindt.

Fotocredits: still, Monsanto
Dit artikel afdrukken