De Tweede en Eerste Kamer hebben hun goedkeuring gegeven aan de nieuwe Melkveewet. Die werd nipt aangenomen, op voorwaarde dat er nog een Algemene Maatregel van Bestuur aan zou worden gehangen. Die had er al moeten zijn, maar is er nog steeds niet. Voor de Eerste Kamer was dat reden om gisteravond de verantwoordelijke staatssecretaris naar haar vergaderzaal te roepen.

'Beetje zwanger'
De Melkveewet is de opvolger van het melkquotum. Nu dat wegvalt moeten er beperkingen worden gesteld aan de melklust van de Nederlandse boeren die graag de buitenlandse concurrentie eruit melken. Dat doen ze omdat ze geen marktaandeel verloren willen laten gaan. Ze gaan daarom meer melk produceren. Daarmee verlagen ze hun kostprijs en om internationaal concurrerend zuivel te kunnen blijven produceren. De Eerste Kamer, de oppositie in de Tweede Kamer en een deel van de PvdA vrezen wildgroei en willen er zeker van zijn dat de boeren gebonden worden aan de hoeveelheid beschikbare grond in Nederland om de mest de koeien zinvol te kunnen gebruiken. Dat zou een natuurlijke en ecologisch verantwoorde maat kunnen zijn. Het getouwtrek gaat over het oprekken van de grens. Meer melk betekent immers meer koeien en dus meer mest. Ook mestverwerking en export is immers denkbaar, hoewel tegenstanders voor fraude vrezen en op ecologische gronden tegen grote importen zijn van veevoer voor dieren die niet vanaf Europese akkers en weiden gevoerd kunnen worden.

Het verslag dat Boerderij doet van het interpellatiedebat dat gisteravond in de Eerste Kamer werd gehouden, leest als 'we zijn een beetje zwanger'.

Op de vraag of de grondgebondenheid van de nog steeds niet geformuleerde AMvB van de coalitiepartijen onder leiding van de bewindsvrouw ook zal gelden voor de periode van 2015 dat er nog geen AMvB is, antwoordde Dijksma dat de reikwijdte van de AMvB óók 2015 omvat.
In verbijstering kijken boeren toe hoe de politiek niet lijkt te begrijpen dat inmiddels een besluit - om het even welk - al beter is dan geen besluit.
Dat betekent dat groei in 2015 ook, schrijft Boerderij, 'deels verantwoord moet worden met grond'. Dijksma: "voor iedere melkveehouder die in 2015 uitbreidt in zijn fosfaatproductie betekent dit dat hij een deel hiervan moet compenseren met grond". Voorts schrijft Boerderij: 'Zolang melkveehouders in veestapel groeien en hier geen grond voor hebben en de AMvB is nog niet van kracht, zijn ze niet in overtreding. Of dit juridisch houdbaar is en hoe dit geregeld wordt, kon de staatssecretaris nog niet zeggen. Op de vraag of het verantwoord is om melkveehouders met terugwerkende kracht iets op te leggen waarvan ze nu nog niet weten hoe het eruit gaat zien, antwoordde Dijksma dat het daarom van belang is dat er snel duidelijkheid komt over de invulling van de AMvB. Ze hoopt dit nog deze maand te kunnen geven.'

Slecht bestuur
De uitspraken zorgden voor verwarring, schrijft Boerderij. Het kan immers alle kanten op: een boer kan straks in overtreding zijn op grond van een maatregel die er nog niet is en waarvan de cruciale kern volstrekt onduidelijk bleef. Vandaar dat de PvdD in de Tweede Kamer een debat aangevraagd heeft over de zaak. De coalitie hield die aanvraag tegen, maar de ontknoping dreigt heet te worden. De linkse oppositie vond ditmaal SGP en CDA - beide met een forse boerenaanhang - aan hun zijde. De uitlatingen van Dijksma leidden tot een 'spervuur' aan (schriftelijke) Kamervragen.

Wanneer de AMvB in werking treedt is onduidelijk. Nadat het voorstel voor de Maatregel aan de Tweede en Eerste Kamer is voorgelegd moet de Raad van State het nog toetsen. Pas daarna zullen de regels van kracht worden. Tot die tijd weten boeren niet of ze straks in overtreding zullen blijken te zijn. De bestuurder mag zich dan ook eventuele verwijten van slecht bestuur aantrekken. Boerderij schrijft: 'Dijksma benadrukt dat het de ambitie blijft om grondgebondenheid te regelen en dat de opgelopen vertraging geen aanwijzing van afstel is.' Veel wijzer kon zij boeren niet maken. In verbijstering kijken zij toe hoe de politiek niet lijkt te begrijpen dat een besluit - om het even welk - al beter is dan geen besluit.

Fotocredits: 'This is Pearl of the Moo-ternity Ward', grilled cheese
Dit artikel afdrukken