In zijn MVO-jaarverslag noemt het PPE de volgende speerpunten:

Volksgezondheid & Voedselveiligheid:
• Voldoen aan de overheidsdoelstellingen rond het
terugdringen van het antibioticagebruik in 2013
(50% reductie ten opzichte van het gebruik in 2009).
• Verder reguleren van het gebruik van voor de mens
belangrijke antibiotica.
• Onderzoek naar toekomstige maatregelen om het
gebruik van antibiotica tot een minimum te beperken.
• Opstarten van meer onderzoek naar ESBL-dragende
bacteriën en maatregelen om ESBL’s terug te dringen
in de stal en op het vlees.
• Samenwerking tussen IKB Ei en het Duitse
kwaliteitssysteem voor eieren (KAT): verdere
uitwisseling van gegevens door onder andere databases
van productie-eieren aan elkaar te koppelen.

Arbeidsomstandigheden:
• Uitbreiding van de arbocatalogus Pluimvee met het thema
biologische agentia.
• Doorgaan met het project ‘Stof, pak ’t aan’ om de
bewustwording van de gevolgen van agrarisch stof
te vergroten.
• Imagoverbetering van de sector om de instroom
van jonge arbeidskrachten te bevorderen.
• Het verbeteren van de aansluiting tussen het
onderwijs en het bedrijfsleven door aanstelling van
de scholingsconsulent.
• Stimuleren van medezeggenschap door werknemers
in de pluimveesector.

Dierwelzijn:
• Het bevorderen van dierenwelzijn door bij nieuwe stallen
gebruik te maken van integraal duurzame stalconcepten.
• Snavelbehandelingen enkel uitvoeren volgens de
infraroodmethode en ingrepen op termijn stoppen.
• Het uitfaseren van de waterbadmethode als verdoving
voor het slachten van vleeskuikens.
• Toezien op de naleving van welzijnsregelgeving voor
vleeskuikenouderdieren. Daarnaast Europese regelgeving
voor deze categorie stimuleren.

Diergezondheid:
• Het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) uitbreiden
met een stallendatabase om de identificatie en registratie van
pluimvee te verbeteren.
• Continueren en uitbreiden monitoringsprogramma’s
diergezondheid.
• Voortzetting veterinair praktijkonderzoek om veel voorkomende
ziektes te bestrijden.

Omgeving & Milieu:
• Verdere reductie van ammoniak- en fijnstofemissie door
verbeterde staltechnieken.
• Stimuleren van bedrijven in de vleessector om
energiebesparingen te realiseren. Het doel is om 30%
reductie van energieverbruik te realiseren in 2030.
• De doelen van de Meerjarenafspraak energie-efficiency
(MJA) realiseren.
• De doelen van het Convenant Schone en Zuinige
Agrosectoren realiseren.

Economische duurzaamheid:
• Ontwikkelen van afzetmarkten voor duurzaam
geproduceerde producten.
• Gelijkwaardig internationaal speelveld creëren voor de
afzet van kip- en eiproducten.
• Stimuleren van het opnemen van extra dierenwelzijns-
normen in bilaterale handelsovereenkomsten.

De Dierenbescherming reageert op zijn website teleurgesteld. Daarbij geeft de Dierenbescherming aan dat het wat haar betreft 'oorlog' is als de sector met een logo komt waarvan de normen onder die van de Dierenbescherming liggen:

Op vrijdag 29 juni presenteerde het Productschap voor Pluimvee en Eieren (PVE) haar jaarverslag maatschappelijk verantwoord ondernemen en een visie op de toekomst. Daarin ziet men zich onder maatschappelijke druk genoodzaakt de komende tien jaar om te schakelen naar minder antibioticagebruik en meer aandacht voor dierenwelzijn en milieu. Directeur Frank Dales was aanwezig om het jaarverslag namens de Dierenbescherming in ontvangst te nemen.
'De Dierenbescherming vindt het positief dat de pluimveesector een MVO-jaarverslag uitbrengt. Er zijn de laatste jaren ontegenzeglijk stappen gemaakt op het gebied van dierenwelzijn' aldus Dales. 'Maar de Dierenbescherming ergert zich er wel aan dat de sector te veel rekening houdt met de achterblijvers. Daardoor gaan de ontwikkelingen een stuk stroever dan nodig. Spreek boeren die niet willen hervormen liever aan als ze zich niet aan de regels houden.'
Beter Leven kenmerk
Dales wijst op het succes van het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming, dat iedere maand verder groeit. 'Wat ons betreft moet straks al het kippenvlees in de supermarkten voldoen aan het Beter Leven kenmerk. De andere veesectoren houden zich er ook aan en dat werkt uitstekend. Dat kan omdat we normen hanteren die zeer goed haalbaar zijn voor de veehouders. Mocht de sector plannen hebben om een eigen keurmerk in het leven te roepen met lagere normering, dan is het wat ons betreft oorlog.'


De laatste opmerking lijkt te zijn ingegeven door het voorlaatste speurpunt. De laagste normen van de Dierenbescherming liggen boven die van andere landen. Een gelijk speelveld zou die normen dus moeten afzwakken.

Fotocredits: PPE
Dit artikel afdrukken