Gewasbeschermingsmiddelenconcern Monsanto komt vandaag met een persbericht naar aanleiding van het Tweede Kamer-debat over het voorgestelde gebruiksverbod op gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Dat verbod treft ook glyfosaathoudende middelen, zoals Monsanto's Roundup.

Komende dinsdag komt het voorstel en de daarmee samenhangende ingediende moties in stemming. Vorige week berichtten de media over 'gerommel' met onderzoeksresultaten door Monsanto. Recent stelde de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA geen gezondheidsrisico's te verbinden aan de toepassing van glyfosaat.

Het persbericht meldt:
Tijdens het debat waren er een aantal partijen die grote vraagtekens hebben bij het voorstel. Die twijfels variëren van het gebrek aan wetenschappelijk bewijs, tot de juridische fundering waarop het Ontwerpbesluit is gebaseerd.

Geen gevaar voor volksgezondheid
Alle gewasbeschermingsmiddelen die zijn goedgekeurd door het Ctgb zijn getest op veiligheid voor mens, dier en milieu. Daarnaast voldoet glyfosaat aan alle EU-eisen. Recent bevestigde EFSA (European Food Safety Authority) dat de onderzoeken de gebruiksveiligheid van glyfosaat opnieuw bewijzen. Bovendien stelt EFSA dat het hoogstonwaarschijnlijk is dat glyfosaat kankerverwekkend is.

Nederlandse drinkwaterkwaliteit wordt niet bedreigd
Glyfosaatmiddelen zijn in Nederland belangrijk voor gewasbescherming en worden op grote schaal gebruikt. Het is dan ook onvermijdelijk dat sporen kunnen worden gevonden in het oppervlaktewater. Dit levert echter geen gevaar voor de drinkwaterveiligheid aangezien glyfosaat, net als tal van andere stoffen, efficiënt wordt gezuiverd voordat het uit de kraan komt als drinkwater. Voor zover bekend is er geen extra zuivering nodig voor glyfosaat en zal een verbod op glyfosaat er dus niet voor zorgen dat de zuiveringsmethoden en kosten aangepast kunnen worden. Een gerichte aanpak die veilig gebruik van glyfosaat stimuleert is beter. De DOB-methode (Duurzaam Onkruid Beheer) heeft de emissie van glyfosaat in de periode 2004-2010 met circa 30% teruggedrongen.

Zijn alternatieven zoveel beter?
Eventuele alternatieven voor onkruidbestrijding zijn niet voldoende op gebruiksveiligheid onderzocht. Particulieren zullen bijvoorbeeld naar zout of schoonmaakazijn grijpen, niet wetende dat dit grote risico’s voor het milieu met zich mee kan brengen. Professionele gebruikers moeten overstappen op alternatieven zoals borstelen, branden of heet water, wat onder andere een hogere uitstoot van fijnstof en CO2 tot gevolg kan hebben. Daarnaast worden gemeenten die vooruitlopend op het verbod zijn gestopt met chemische onkruidbestrijding geconfronteerd met teleurstellende resultaten, klachten van burgers over de hoeveelheid onkruid en een kostenstijging van factor 2-3, zoals meerdere lokale media schreven.

Samenvattend
Het voorgestelde Ontwerpbesluit is niet wetenschappelijk gefundeerd noch beargumenteerd en kan uiteindelijk tot vergaande gevolgen leiden voor maatschappij en milieu. Het verklaarde doel is bescherming van de volksgezondheid en het verbeteren van de waterkwaliteit. Monsanto begrijpt deze doelstellingen van de overheid, maar is van mening dat de maatregelen disproportioneel zijn en uiteindelijk niet het gewenste resultaat zullen bereiken. Uiteraard spelen emoties mee als het om volksgezondheid en milieu gaat. Maar aan het maken van een ingrijpende beslissing dienen alle afgewogen feiten ten grondslag te liggen.


Fotocredits: Monsanto
Dit artikel afdrukken