In de afgelopen twintig jaar is de toegevoegde waarde van de milieusector verdrievoudigd, meldt het CBS. Niettemin noemt het bureau de bijdrage van de milieusector aan de Nederlandse economie 'bescheiden'. Tussen 2002 en 2022 groeide de sector van 1,66 tot 2,56% van het bruto binnenlands product. Een groei van 54%. Significant, maar het CBS geeft het gekozen woord aan meer te verwachten economische activiteiten die bij moeten dragen aan een beter milieu en klimaat.
Volgens het CBS is de milieusector dat "deel van de Nederlandse economie dat zich bezighoudt met milieuactiviteiten. Daaronder vallen alle bedrijven en organisaties die producten maken en diensten verlenen die uitdrukkelijk bedoeld zijn om het milieu te beschermen, of die gericht zijn op het beheer van natuurlijke hulpbronnen."

Concreet gaat het om bedrijven die het milieu, lees: grond, water en lucht, beschermen door vervuiling en verspilling te voorkomen, te verminderen of op te ruimen. Denk aan afvalverwerkingsbedrijven, bedrijven die zonnepanelen produceren of huizen isoleren, maar ook aan natuurorganisaties (zoals Natuurmonumenten). Het gaat dus niet om de ecosysteemdiensten die bijvoorbeeld de agrarische sector levert om de natuur te beschermen en de biodiversiteit te vergroten.

In de afgelopen 20 jaar is het aantal banen in de milieusector met 65% gegroeid naar ruim 197.000 voltijdsbanen (2,4% van het totaal aantal banen in Nederland). In totaal steeg het aantal banen in de periode met 19,8% in de markt als geheel. Er is dus bepaald sprake van een baanexplosie in de sector die heel ruim drie keer over de kop ging.

Dat het belang van de milieusector voor het bbp groter wordt, toont aan dat de milieusector harder groeit dan de rest van de economie. Hoe groot het gesubsidieerde deel daarvan is en daadwerkelijk bestendig en zelfstandig voor waarde zorgt is niet berekend

Waren in 2001 de belangrijkste activiteiten binnen de milieusector nog het verwerken van afval en afvalwater en energiebesparing (bij elkaar 65% van de werkgelegenheid), in 2021 levert de productie van hernieuwbare energie de belangrijkste bijdrage (27% van de werkgelegenheid). Bestrijden van luchtvervuiling en reductie van broeikasgasuitstoot is inmiddels goed voor 7% van de werkgelegenheid. Het aandeel van de warmte- en energiebesparing is afgenomen tot minder dan 14% van de totale werkgelegenheid van de milieusector.

milieusector aandeel werkgelegenheid